lørdag 15. juni 2013

Det Lille Kompletoriet

Den Tolvte Time
Uten prest 
Ære være Deg, vår Gud, ære være Deg. 

Himmelske Konge og Hjelper, Sannhetens Ånd som er alle steder og som oppfyller alt, den gode Skatt og livets Giver, kom og ta bolig i oss, og rens oss fra alt ondt og frels, Du Gode, våre sjeler. (Bøyning)

Trisagionbønnene
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison) (Tolv ganger)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Gud, vår Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Gud og Konge. 
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Konge og vår Gud.
(Med tre bøyninger) 


Salme 50 (51) 
Vær meg nådig, Gud, i Din store miskunnhet, og i Din mangfoldige barmhjertighet, stryk ut mitt lovbrudd. Vask meg vel fra lovløshet og rens meg fra min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot Deg alene har jeg syndet, det som er ondt i Dine øyne, har jeg gjort, for at Du skal være rettferdig når Du taler og seire når Du blir dømt. Se, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. Se, Du har elsket sannhet. Du syneligjorde Din hemmelige og skjulte visdom for meg. Du skal stenke meg med isop, så jeg blir ren. Du skal vaske meg, så jeg blir hvitere enn snø. Du skal la meg få høre fryd og glede. De knuste lemmene skal fryde seg. Skjul Ditt åsyn for mine synder, utslett alle mine lovbrudd. Skap i meg et rent hjerte, Gud, og forny en stødig ånd inne i meg. Driv meg ikke bort fra Ditt åsyn, ta ikke fra meg Din Hellige Ånd. Gi meg igjen gleden over Din frelse, hold meg oppe med Din ledende Ånd. Jeg vil lære lovbrytere Dine veier, syndere skal vende om til Deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld, Du Gud som er min frelse. Så skal min tunge juble over Din rettferd. Herre, Du skal lukke opp mine lepper og min munn skal lovprise Deg. For om Du ønsket slaktoffer hadde jeg gitt det, Du skal ikke glede Deg i brennoffer. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Gjør vel mot Sion i Din nåde, bygg Jerusalems murer. Da skal Du ha glede i rette offer, brennoffer og heloffer. Da skal de ofre kalver på Ditt alter. 

Salme 69 (70)
Gud kom meg til hjelp, Herre, vær snar til frelse. La dem som søker min sjel, bli til skamme og til spott. La dem som vil meg vondt, trekke seg tilbake uten ære. La dem som sier, Godt gjort, godt gjort!, snu seg bort i skam. La alle som søker Deg, fryde og glede seg i Deg. La dem som elsker Din frelse, alltid si: Stor er Gud. Men jeg er hjelpeløs og fattig. Hjelp meg, Gud. Du er min hjelp, Du berger meg. Herre, drøy ikke lenger.

Salme 142 (143)
Herre, hør min bønn, lytt i Din sannhet til min inderlige bønn. Svar meg, i Din rettferdighet. Gå ikke i rette med meg, Din tjener. For ingen som lever, skal være rettferdig for Ditt åsyn. Fienden har jaget min sjel, han slo mitt liv til jorden. Han satte meg i stummende mørke, lik dem som er døde for lenge siden. Min ånd sluknet i meg, hjertet stivnet i brystet. Jeg mintes gamle dager, jeg tenkte på hele Ditt verk, grunnet på det Dine hender har gjort. Jeg rakte hendene ut mot Deg, min sjel lengter etter Deg som tørstende jord. Skynd Deg å svare meg, Herre, min ånd gikk til grunne. Skjul ikke ansiktet for meg, ellers blir jeg lik dem som går i graven. La meg høre om Din miskunn om morgenen, for jeg satte min lit til Deg. Lær meg den veien jeg skal gå, for jeg løftet min sjel til Deg. Fri meg fra mine fiender, Herre. Hos Deg søkte jeg ly. Lær meg å gjøre Din vilje, for Du er min Gud. Din gode Ånd skal lede meg på jevn grunn. For Ditt navns skyld, Herre, skal Du holde meg i live. I Din rettferdighet, skal Du føre min sjel ut av trengsel, og i Din miskunn, skal Du utrydde mine fiender. Og Du skal gjøre ende på alle som står imot min sjel. For jeg er Din tjener.

Lovsangen
Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, blant menneskene god vilje. (Bøyning) Vi lover Deg, vi velsigner Deg, (Bøyning) vi tilber Deg, vi ærer Deg og vi takker Deg for Din store herlighet. (Bøyning) Herre, himlenes Konge, Gud, allmektige Fader. Herre, enbårne Sønn, Jesus Kristus, og Hellige Ånd. Herre Gud, Guds Lam, Faderens Sønn, Du som tar bort verdens synd, forbarm Deg over oss, Du som tar bort verdens synd. Ta imot vår bønn, Du som sitter ved Faderens høyre side, og forbarm Deg over oss. For Du alene er hellig, Du alene er Herre, Jesus Kristus, til Gud Faders ære, Amen. Hver kveld vil jeg velsigne Deg og lovprise Ditt navn evindelig. Du, Herre, har vært oss en tilflukt fra slekt til slekt. Jeg sa: Herre, forbarm Deg over meg, helbred min sjel, for jeg har syndet mot Deg. Herre, til Deg tar jeg min tilflukt, lær meg å gjøre Din vilje, for Du er min Gud, hos Deg er livets kilde, og i Ditt lys skuer vi lyset. La Din miskunn vare ved for dem som kjenner Deg. Verdige, Herre, å bevare oss denne natten uten synd. Velsignet er Du, Herre, våre fedres Gud, og lovet og forherliget er Ditt Navn i evighet. Amen. La Din miskunn, Herre, være med oss så som vi håper på Deg. Velsignet er Du, Herre, lær Du meg Dine bud. Velsignet er Du, Hersker, undervis Du meg i Dine bud. Velsignet er Du, Hellige, opplys meg med Dine bud. Herre, Din miskunn varer til evig tid, forakt ikke Dine henders verk, for Deg tilkommer lovsang, Deg tilkommer lovpris, Deg tilkommer ære, Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Trosbekjennelsen
Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, Skaper av himmel og jord, av alt synelig og usynlig. Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider. Lys av lys, sann Gud av sann Gud, født og ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved Ham er alt blitt til. For oss mennesker og for vår frelses skyld kom Han ned fra himlene og ble kjød av Den Hellige Ånd og Jomfru Maria og ble menneske. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, og stod opp igjen på tredje dagen ifølge Skriftene, fòr opp til himlene, sitter ved Faderens høyre hånd og skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og Hans rike skal være uten ende. Og på Den Hellige Ånd, Herren, Livgiveren, som utgår fra Faderen, og som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som talte ved profetene. Og på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg forventer de dødes oppstandelse og livet i den kommende verden. Amen. 

[Her kan en kanon eller akathisthymnen leses]

Verdig og rett det er å prise deg salig, Gudføderske, du evig salige og i alt rene og Moder til vår Gud. Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske deg høylover vi. (Bøyning til marken) 
Trisagionbønnene
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger) 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld. 
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger) 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.
Troparia
4. Tone
Våre fedres Gud, som alltid gjør med oss etter Din mildhet; ta ikke Din miskunn fra oss, men ved Dine helliges forbønner, led våre liv i fred.

Over hele verden har Dine vitners blod smykket Din Kirke som med purpur og hvit lin, og med dem roper vi til Deg: Kristus Gud, miskunn Deg over Ditt folk, giv fred til Dine tjenere og stor barmhjertighet til våre sjeler. 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.

Med de hellige, o Kristus, la Dine tjeneres sjeler hvile, hvor hverken sykdom eller sorg eller klage finnes, men kun evig liv.

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Ved bønnene, o Herre, fra alle Dine hellige og Gudfødersken, skjenk oss Din fred, ja forbarm Deg over oss, for Du alene er miskunnelig. 

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Førti ganger) 

Du som til enhver tid og time tilbes og æres i himmel og på jord, Kristus, vår Gud, Du langmodige, miskunnelige og barmhjertige som elsker de rettferdige og forbarmer Deg over synderne, Du som kaller alle til frelse med løftene om de kommende goder, ta Du selv imot våre bønner i denne stund, og led våre liv etter Dine bud, hellige våre sjeler, rens våre legemer, rettled våre tanker, og rens våre forestillinger, og fri oss fra enhver sorg, ondskap og sykdom, vern oss med Dine hellige engler slik at vi under deres beskyttelse og ledelse må oppnå enhet i troen og komme til forståelse av Din utilgjengelige herlighet, for Du er velsignet til evighetenes evigheter. Amen. 

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger) 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske deg høylover vi. (Bøyning) 

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen. 

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison), (Tolv ganger) og redd, hjelp, og beskytt oss, allhellige Jomfru. 

En Bønn til den Allhellige Gudfødersken 
(Av Paulus, en munk fra Evergetidos Klosteret) 
Ubesudlede, uplettede, ufordervede og allrene Jomfru, Guds egen brud, vår Herskerinne, som ved din herlige fødsel forenet Guds Ord med mennesket, og gav vår frafalne natur samfunn med de himmelske, du eneste håp for de håpløse, og hjelp for dem i kamp, rede beskytterinne for dem som tar sin tilflukt til deg, ja en tilflukt for alle kristne: Vredes ikke på meg syndige menneske, besudlet som jeg er av alle mine skammelige tanker, ord og gjerninger som har gjort meg helt unyttig, og gjort meg til en nytelsenes trell ved min forstands likegyldighet. Men du som er Moder til den menneskekjære Gud, miskunn du deg likedels over meg skitne synder, og ta imot min bønn fra urene lepper, og bruk din frimodighet som mor og be din Sønn og vår Herre og Hersker at Han må åpne sitt menneskekjærlige hjerte også for meg og se over med mine utallige synder og vende meg om til anger, og gir meg iver etter å oppfylle Hans bud. Vern du meg alltid i din godhet og barmhjertighet og miskunn, beskytterinne og hjelper, og led meg på veien til frelsen, beskytt meg ved min ynkelige sjels bortgang, idet du jager de onde demonenes mørke skikkelse langt bort fra meg, og på dommens forferdelige dag redd du meg fra den evige pine, og vis meg som en arving til din Sønn og vår Guds usigelige herlighet. Ja, hjelp du meg til det, o Herskerinne, allhellige Gudføderske, ved dine bønner og bistand, ved din enbårne Sønns nåde og kjærlighet til menneskene, Han som er vår Herre og Gud og Frelser: Jesus Kristus, Ham tilkommer all ære og heder og tilbedelse, til like med sin opphavsløse Fader og allhellige og gode og levendegjørende Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

En Bønn til vår Herre Jesus Kristus 
(Av Antiokos, en munk fra Pandektos) 
Og gi oss, o Hersker, kroppens og sjelens hvile i nattesøvn, og bevar oss fra syndens mørke søvn, og fra all dunkel og nattlig vellyst, underku lystenes innfall, slukk den ondes brannpiler som svikefullt rettes mot oss, og dyss ned all vår jordiske og verdslige klokhet. Skjenk oss, o Gud, en våken forstand, et edruelig hjerte og en lett søvn, fri fra all satanisk innbilning. Reis oss opp til bønn, fast forankret i Dine bud, og med Dine ord fast i minnet; gi oss å lovprise Deg natten igjennom, til å lovsynge og velsigne og ære Ditt majestetiske navn: Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Høylovede, evige Jomfru, velsignede Gudføderske, frembær du vår bønn til din Sønn og vår Gud om frelse for våre sjeler. 

Faderen er min forhåpning, Sønnen min tilflukt, Helligånden min beskyttelse: Hellige Treenighet, ære være Deg. (Vi kysser Frelserens ikon)

All min forhåpning står til deg, Guds Moder, bevar du meg under ditt vern. (Vi kysser Gudføderskens ikon)

[Over deg, høyt benådede, fryder seg alt det skapte, englenes skare og menneskenes ætt; hellige tempel og åndelig paradis, jomfruelighetens lovpris. For fra deg tok Gud kjød og ble et lite barn. Han som fra evighet er vår Gud. Derved ble ditt skjød Hans tronstol og din buk ble videre enn himmelen. Over deg, høyt benådede, fryder seg alt det skapte: Ære være deg. (Bøyning til marken) 

Bønn til Skytsengelen 
Hellige engel som våker over min arme sjel og mitt lastefulle liv, ikke forlat meg syndige menneske, og vik heller ikke fra meg for min ettergivenhet. La ikke den onde ånd få anledning til å herske over meg ved vold på denne min dødelige kropp. Styrk min usle og ynkelige hånd, og led meg på frelsens vei. Hellige Guds engel, min arme sjels og kropps vokter og beskytter, forlat meg alt jeg har krenket deg med hele mitt liv, og om jeg har syndet den forgangne dag. Beskytt meg i den natt som stunder til, og bevar meg mot alle den ondes fristelser, så jeg ikke forarger min Gud med noen synd, og be for meg til Herren at Han må befeste i meg sin frykt og føre meg frem til å bli en verdig tjener for Hans godhet. Amen. 

Til deg, Hærførerske i strid for oss, til deg som fridde oss fra alle farer, vier vi vår seiersang, Gudføderske. Men siden du har makt som ingen kan beseire, så fri du oss fra all nød, så vi deg kan feire: Fryd deg, du uformælte Brud. 

Gudføderske og Jomfru fryd deg, Maria full av nåde, Herren er med deg; velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, for du fødte våre sjelers Frelser. (Tre ganger med bøyninger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger) 

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.

Tilgi, forlat og løs oss, o Gud, fra våre synder, begått med og uten vilje, i ord eller gjerning, bevisst eller ubevisst, om dagen og om natten, i sinnet og med tanken, ja, tilgi oss alt, for Du er god og elsker menneskene. (Med en bøyning til marken) 

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tolv ganger) 

3. Tone 
Av din vakre jomfruelighet og din lysende renhet, var Gabriel overveldet, og ropte til deg, Gudføderske: Med hva slags lovsang kan jeg besynge deg, og hva skal jeg kalle deg? Jeg er målløs med ærefrykt. Derfor, som befalt, roper jeg til deg: Fryd deg, du som er full av nåde. 

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start