torsdag 27. juni 2013

Midnattstimen: Søndag

Midnattstimen: Søndag
Uten prest 
Gud, rens meg en synder, for jeg har aldri gjort hva godt er for Deg. (Bøyning) Men frels Du meg fra den onde, og la Din vilje råde i meg, (Bøyning) slik at jeg uten fordømmelse kan åpne mine lepper og lovprise Ditt hellige Navn: Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. (Bøyning) 
Ære være Deg, vår Gud, ære være Deg.  
Himmelske Konge og Hjelper, Sannhetens Ånd som er alle steder og som oppfyller alt, den gode Skatt og livets Giver, kom og ta bolig i oss, og rens oss fra alt ondt og frels, Du Gode, våre sjeler. (Bøyning)  
Trisagionbønnene 
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)  
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.  
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)  
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.  
Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.
Troparia til den Hellige Treenighet
1. Tone 
Vi har stått opp fra søvnen og faller ned for Deg, o Gode, og synger englesangen for Deg: Hellig, hellig, hellig er Du, Gud. Ved Gudføderskens forbønner, miskunn Deg over oss. 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.

Du reiste meg opp fra søvnen, Herre, opplys da også mine tanker og mitt hjerte, og opplat mine lepper til å lovprise Deg, Hellige Treenighet: Hellig, hellig, hellig er Du, Gud. Ved Gudføderskens forbønner, miskunn Deg over oss. Nå og alltid. 

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Uventet kommer Dommeren, og alles gjerninger skal åpenbares, men ved midnatt roper vi bevende: Hellig, hellig, hellig er Du, Gud. Ved Gudføderskens forbønner, miskunn Deg over oss. 

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison) (Tolv ganger) 

Jeg har stått opp fra søvnen og takker Deg, Hellige Treenighet, for at Du i Din store godhet og langmodighet ikke har blitt sint på meg, late og syndige menneske, og for at Du heller ikke har tilintetgjort meg i mine overtredelser, men som vanlig vist Din store kjærlighet til menneskene og oppreist meg fra bevisstløsheten, så jeg i den tidlige morgen kan lovprise Din makt. Opplys nå mitt hjertes øyne og opplat mine lepper så jeg kan lære Dine ord og fatte Dine bud og oppfylle Din vilje, besynge Deg av hele mitt hjerte og lovprise Ditt allhellige Navn: Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Ære være Deg, Konge, Allmektige Gud, for etter Ditt guddommelige og menneskeelskende forsyn har Du gjort meg, en uverdig synder, verdig til å stå opp fra søvnen og stige inn i Ditt hellige Hus. Ta imot mitt bønnerop, o Herre, slik som Du hører de hellige og himmelske Makter; og etter Ditt velbehag, la lovsang bli fremført for Deg fra mine urene lepper, med et rent hjerte og en ydmyk ånd; slik at jeg, med min sjels strålende lampe må også ta del i de vise jomfruenes felleskap; og lovprise Deg, Guds Ord, forherliget i Faderen og Ånden. Amen. 

Kom, la oss tilbe og falle ned for Gud, vår Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Gud og Konge. 
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Konge og vår Gud.
(Med tre bøyninger) 

Salme 50 (51) 
Vær meg nådig, Gud, i Din store miskunnhet, og i Din mangfoldige barmhjertighet, stryk ut mitt lovbrudd. Vask meg vel fra lovløshet og rens meg fra min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot Deg alene har jeg syndet, det som er ondt i Dine øyne, har jeg gjort, for at Du skal være rettferdig når Du taler og seire når Du blir dømt. Se, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. Se, Du har elsket sannhet. Du syneligjorde Din hemmelige og skjulte visdom for meg. Du skal stenke meg med isop, så jeg blir ren. Du skal vaske meg, så jeg blir hvitere enn snø. Du skal la meg få høre fryd og glede. De knuste lemmene skal fryde seg. Skjul Ditt åsyn for mine synder, utslett alle mine lovbrudd. Skap i meg et rent hjerte, Gud, og forny en stødig ånd inne i meg. Driv meg ikke bort fra Ditt åsyn, ta ikke fra meg Din Hellige Ånd. Gi meg igjen gleden over Din frelse, hold meg oppe med Din ledende Ånd. Jeg vil lære lovbrytere Dine veier, syndere skal vende om til Deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld, Du Gud som er min frelse. Så skal min tunge juble over Din rettferd. Herre, Du skal lukke opp mine lepper og min munn skal lovprise Deg. For om Du ønsket slaktoffer hadde jeg gitt det, Du skal ikke glede Deg i brennoffer. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Gjør vel mot Sion i Din nåde, bygg Jerusalems murer. Da skal Du ha glede i rette offer, brennoffer og heloffer. Da skal de ofre kalver på Ditt alter.

[Her synger vi en kanon til den Livgivende Treenighet
fra Åttetoneboken (Paraklitiki/Oktoehos) i ukens tone
]

Megalynaria til den Hellige Treenighet
Verdig og rett det er å lovsynge Treenigheten, vår uutsigelige Gud: den opphavsløse Fader, skaper av alle ting; det samevige Ord, født av Faderen før alle tider uten endring; og Gud den Hellige Ånd, som usigelig og tidløst utgår fra Faderen.

Verdig og rett det er å opphøye Deg, Guds Ord og alles Gud. La oss derfor med gudsfrykt opphøye den livgivende Kristus, Han som kjerubene skjelver for med frykt, som loves av himlenes hærskarer, og som på tredje dagen oppstod fra graven og dødsriket.

Med guddommelige sanger verdige Gud, la oss love Faderen og Sønnen og Helligånden, én kraft i tre Personer, ett Rike, og ett Herredømme.

Når skapelsen så din Sønn oppstanden fra de døde, o allrene Jomfru, var dens fryd uten ende. Mens den lovet Ham, æret den deg som er Hans Moder.

Trisagionbønnene 
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)  
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.  
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)  
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.  
Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)
Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske deg høylover vi. (Bøyning)

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.

Tilgi, forlat og løs oss, o Gud, fra våre synder, begått med og uten vilje, i ord eller gjerning, bevisst eller ubevisst, om dagen og om natten, i sinnet og med tanken, ja, tilgi oss alt, for Du er god og elsker menneskene. (Med en bøyning)

[Hypakoë i ukens tone]

Herre, forbarm Deg. (Tolv ganger)

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start