fredag 14. juni 2013

Non

Den Niende Time
Uten prest
Ære være Deg, vår Gud, ære være Deg.

Himmelske Konge og Hjelper, Sannhetens Ånd som er alle steder og som oppfyller alt, den gode Skatt og livets Giver, kom og ta bolig i oss, og rens oss fra alt ondt og frels, Du Gode, våre sjeler. (Bøyning)

Trisagionbønnene
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison) (Tolv ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Kom, la oss tilbe og falle ned for Gud, vår Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Gud og Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Konge og vår Gud.
(Med tre bøyninger)
Salme 83 (84) 
Hvor elskelige Dine boliger er, Herre Sebaot. Min sjel lengtet, ja, fortærtes av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og kropp jublet mot den levende Gud. Spurven har funnet et hjem, svalen har fått seg et rede hvor den kan legge sine unger; Dine altere, Herre Sebaot, min konge og min Gud. Salige er de som bor i Ditt hus, de skal alltid love Deg. Salige er mannen som har sin styrke i Deg, som har steget opp i sitt hjerte, i tårenes dal, det stedet Han har fastsatt. Lovgiveren skal legge sin velsignelse over dem. De går fra kraft til kraft, gudenes Gud skal bli sett i Sion. Herre, hærskarenes Gud, hør min bønn, vend øret til, Du Jakobs Gud. Gud, vårt skjold, vend blikket hit, se på Din Salvedes ansikt. Ja, én dag i Dine forgårder er bedre enn tusen andre. Jeg valgte å ligge ved terskelen til min Guds hus i stedet for å bo i lovløses telt. For Herren Gud elsker miskunn og sannhet, Han vil gi nåde og ære. Han vil ikke holde tilbake det gode for den som ferdes i uskyldighet. Herre Sebaot, salig er den som setter sin lit til Deg.

Salme 84 (85) 
Herre, Du har vist godvilje mot landet Ditt, Du vendte bort Jakobs fangenskap. Du tok bort Ditt folks skyld, dekket over all deres synd. All Din harme tok Du tilbake, Du vendte Deg bort fra Din brennende vrede. Før oss tilbake, vår frelses Gud, la Din uvilje mot oss ta slutt. Vil Du være harm på oss for alltid, eller la vreden vare fra slekt til slekt? Gud, når det er Du som fører oss tilbake, skal Du vekke oss til liv på ny, og folket Ditt skal glede seg i Deg. La oss få se Din miskunn, Herre, gi oss Din frelse. Jeg vil høre hva Gud Herren sier i meg. For Han forkynner fred til sitt folk, til sine hellige, og til dem som vender hjertet til Ham. Ja, Hans frelse er nær for dem som frykter Ham, for at herlighet skal bo i vårt land. Miskunn og sannhet møtte hverandre, rettferd og fred kysset hverandre. Sannhet spiret opp av jorden og rettferd så ned fra himmelen. Herren skal gi det som godt er, og landet vårt skal bære sin grøde. Rettferd skal gå fram foran Ham, og skal fastsette Hans fotspor i veien.

Salme 85 (86) 
Vend øret til, Herre, og svar meg, for jeg er hjelpeløs og fattig. Vokt min sjel, for jeg er hellig. Frels Din tjener, Du min Gud, jeg setter min lit til Deg. Vær meg nådig, Herre, for til Deg vil jeg rope hele dagen. Gjør glad Din tjeners sjel. Jeg løftet min sjel til Deg, Herre. For Du, Herre, er god, Du tilgir, Du er rik på miskunn mot alle som kaller på Deg. Herre, vend Ditt øre til min bønn. Gi akt på mine inderlige bønners røst. Den dagen jeg var i nød, ropte jeg til Deg, for Du svarte meg. Herre, blant guder er ingen som Du, og ingen gjerninger er som Dine. Alle folk som Du har skapt, skal komme og bøye seg for Deg, Herre, og ære Ditt navn. For Du er stor, og Du gjør under. Du alene er Gud. Herre, lær meg Din vei så jeg kan vandre i Din sannhet. Gi meg glede i hjertet, så jeg kan frykte Ditt navn. Jeg vil bekjenne Deg, Herre, min Gud, av hele mitt hjerte og evig ære Ditt navn. For Din miskunn mot meg er stor, Du har berget meg fra dødsrikets dyp. Lovbrytere har reist seg mot meg, Gud, en flokk av voldsmenn sto meg etter livet. De hadde Deg ikke for øye. Men Du, Herre min Gud, er barmhjertig og nådig, sen til vrede, rik på miskunn og sannhet. Vend Deg til meg og vær meg nådig. Gi Din tjener kraft fra Deg, frels Din tjenestekvinnes sønn. Gi meg et tegn som varsler godt. La dem som hater meg, se det og bli til skamme. For Du, Herre, hjalp og trøstet meg.
Og igjen: Gi meg et tegn som varsler godt. La dem som hater meg, se det og bli til skamme. For Du, Herre, hjalp og trøstet meg.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Halleluja, halleluja, halleluja, ære være Deg, Gud.

(Tre ganger med bøyninger)

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. 

[Dagens Apolytikion]

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Du som ble født for oss av Jomfruen, utholdt korsfestelsen, o Gode, overvant døden gjennom døden og viste frem oppstandelsen; ikke forakt oss, Dine henders verk, men vis Din kjærlighet til menneskene, o Miskunnelige, og ta imot Din Moders bønner for oss, og frels oss, Frelser vår, for vi er et folk i nød. (Bøyning) 


For Ditt navns skyld, forkast oss ikke for alltid, og opphev ikke Din pakt. Ta ikke Din miskunn fra oss, for Abrahams, Din venns skyld, for Isaks, Din tjeners skyld og for Israels, Din helliges skyld.
Trisagionbønnene
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger) 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld. 
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger) 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.
[Dagens Kontakion]

Herre, forbarm Deg. (førti ganger) 

Du som til enhver tid og time tilbes og æres i himmel og på jord, Kristus, vår Gud, Du langmodige, miskunnelige og barmhjertige som elsker de rettferdige og forbarmer Deg over synderne, Du som kaller alle til frelse med løftene om de kommende goder, ta Du selv imot våre bønner i denne stund, og led våre liv etter Dine bud, hellige våre sjeler, rens våre legemer, rettled våre tanker, og rens våre forestillinger, og fri oss fra enhver sorg, ondskap og sykdom, vern oss med Dine hellige engler slik at vi under deres beskyttelse og ledelse må oppnå enhet i troen og komme til forståelse av Din utilgjengelige herlighet, for Du er velsignet til evighetenes evigheter. Amen. 

Herre, forbarm Deg. (Tre ganger) 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske deg høylover vi. (Bøyning)

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen. 

Bønn av Hl. Basilios den Store
Herre og Hersker, Jesus Kristus vår Gud, som er så tålmodig overfor våre synder, og som har ført oss like til denne time, da Du hang på Korsets livgivende tre, tok med Deg den forstandige røver til Paradis, og gjennom døden tilintetgjorde døden: rens oss, Dine syndige og uverdige tjenere, for vi har syndet og gjort det som galt er. Vi er ikke verdige til å løfte våre øyne mot himmelen, for vi har forlatt Din sannhets vei og har heller vandret i vårt hjertes lyster. Men vi ber om Din umåtelige godhet: Miskunn Deg over oss i Din store mildhet, og frels oss for Ditt hellige navns skyld, for våre dager farer hen i tomhet. Redd oss ut av våre fienders grep, og forlat oss våre synder. Døde våre kjødelige lyster, så vi kan legge av vårt gamle menneske og ikle oss det nye og leve for Deg, vår Herre og Velgjører, og slik ved Din siste befaling nå frem til evig hvile der hvor alle de salige bor. For Du er virkelig den sanne glede og fryd for dem som elsker Deg, Kristus, vår Gud, og Deg oppsender vi ære, tillike med Din årsaksløse Fader og Din allhellige og gode og levendegjørende Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Herre, forbarm Deg. (Tre ganger) 

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start