fredag 14. juni 2013

Prim

Den Første Time
Uten prest
Ære være Deg, vår Gud, ære være Deg.

Himmelske Konge og Hjelper, Sannhetens Ånd som er alle steder og som oppfyller alt, den gode Skatt og livets Giver, kom og ta bolig i oss, og rens oss fra alt ondt og frels, Du Gode, våre sjeler. (Bøyning)

Trisagionbønnene
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison) (Tolv ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Kom, la oss tilbe og falle ned for Gud, vår Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Gud og Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Konge og vår Gud.
(Med tre bøyninger)
Salme 5 
Herre, hør mine ord. Lytt til min klage. Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud, for til Deg, Herre, vil jeg be. Herre, om morgenen skal Du høre min stemme, om morgenen skal jeg tre fram for Deg, og Du skal våke over meg, for Du er ikke en Gud som tåler urett. Ingen onde får bo hos Deg. Ingen hovmodige får tre fram for Dine øyne. Du hatet alle som gjør ondt, Du skal gjøre ende på dem som taler løgn. Herren avskyr drapsmenn og svikere. Men ved Din store miskunn skal jeg gå inn i Ditt hus. Jeg skal kaste meg ned mot Ditt hellige tempel i ærefrykt for Deg. Herre, led meg i Din rettferd, på grunn av mine fiender, gjør veien Din jevn for meg. For det er ikke sannhet i deres munn, deres hjerte er fordervet. Deres strupe er en åpen grav, og med tungen har de talt svikefullt. Fell dom over dem, Gud. La dem falle for sine egne planer. Driv dem bort for deres mange misgjerninger. For de har trosset Deg, Herre. Og la alle som søker tilflukt hos Deg, glede seg, alltid skal de juble. Du skal verne dem. De skal fryde seg i Deg, de som elsker Ditt navn. For Du velsigner den rettferdige. Herre, Du dekket oss med nåde som med et skjold. 

Salme 89 (90) 
Herre, Du ble en tilflukt for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er Du, Gud. Vend ikke mennesket tilbake til ydmykelse. Du sa: Menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i Dine øyne som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt. Deres levetid skal bli til hån for dem. Om morgenen, lik gress, skal den svinne bort. Det blomstrer om morgenen, så svinner den bort. Om kvelden visner den og tørker inn. Vi gikk til grunne ved Din vrede, redsel grep oss ved Din harme. Du satt våre lovbrudd foran Deg, vår levetid stiller Du i lyset fra Ditt åsyn. Alle våre dager fór forbi, ved Din harme gikk vi til grunne, våre år, som en edderkopp, spant ut sitt vev. Vår levetid er sytti år, åtti når det er styrke til det. De beste årene er fulle av strev og urett. Mildhet dekket oss, og vi skal rettledes. Hvem kjenner styrken i Din vrede? Hvem kjenner Din harme som gir grunn til å frykte Deg? La meg se Din høyre hånd, og de som lærer å få visdom i hjertet. Vend tilbake, Herre. Hvor lenge? Ha medynk med Dine tjenere. Vi ble mettet med Din godhet om morgenen og jublet og gledet oss alle våre dager. Gled oss like lenge som Du har kuet oss, like mange år som vi har lidd vondt. Se til Dine tjenere og Dine gjerninger, og rettled deres barn. La Herren vår Guds herlighet være over oss. Må Du fremme våre henders verk, ja, fremme våre henders verk. 

Salme 100 (101) 
For Deg vil jeg synge om miskunn og rett, Herre. Jeg vil synge og lære meg den fullkomne veien. Når vil Du komme til meg? Med helt hjerte vandret jeg i mitt hus. Lovbrudd hadde jeg ikke for øye, dem som gjorde urett hatet jeg. Svikefullt hjerte heftet ikke ved meg. Når den onde vendte seg bort fra meg, ville jeg ikke vite av ham. Den som baktalte sin neste, jagde jeg vekk. Jeg åt ikke med stolte øyne og et hovmodig hjerte. Mine øyne så til de trofaste i landet, så de fikk sitte med meg. Den som gikk den fullkomne veien, tjente meg. Den som fór med svik, fikk ikke bo i mitt hus. Den som talte løgn, ble ikke stående for mine øyne. Hver morgen gjorde jeg ende på synderne i landet, for å utrydde alle de lovløse fra Herrens by. 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Halleluja, halleluja, halleluja, ære være Deg, Gud.

(Tre ganger med bøyninger)

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. 

[Dagens Apolytikion]

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Hva skal vi kalle deg, Maria full av nåde: Himmel, for fra deg strålte jo Rettferdighetens Sol frem. Paradis, for i deg sprang uforgjengelighetens blomst ut. Jomfru, for du forble uberørt. Rene Moder, for i dine armer bar du din Sønn, som er alles Gud. Be du til Ham for våre sjeler. (Bøyning) 

Gjør mine fottrinn faste slik Du har sagt, la ingen urett få makt over meg. Fri meg fra menneskers falske ord, så vil jeg holde Dine påbud. La Ditt åsyn lyse over Din tjener, lær meg Dine forskrifter. La min munn fylles av lovsang, så jeg kan synge om Din herlighet dagen lang.
Trisagionbønnene
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger) 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld. 
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger) 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.
[Dagens Kontakion]

Herre, forbarm Deg. (førti ganger) 

Du som til enhver tid og time tilbes og æres i himmel og på jord, Kristus, vår Gud, Du langmodige, miskunnelige og barmhjertige som elsker de rettferdige og forbarmer Deg over synderne, Du som kaller alle til frelse med løftene om de kommende goder, ta Du selv imot våre bønner i denne stund, og led våre liv etter Dine bud, hellige våre sjeler, rens våre legemer, rettled våre tanker, og rens våre forestillinger, og fri oss fra enhver sorg, ondskap og sykdom, vern oss med Dine hellige engler slik at vi under deres beskyttelse og ledelse må oppnå enhet i troen og komme til forståelse av Din utilgjengelige herlighet, for Du er velsignet til evighetenes evigheter. Amen. 

Herre, forbarm Deg. (Tre ganger) 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske deg høylover vi. (Bøyning)

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen. 


O Kristus, sanne lys som opplyser ethvert menneske som kommer til verden, la Ditt åsyn lyse over oss, så vi deri skuer det utilgjengelige lys; og led våre steg til oppfyllelse av Dine bud, på forbønner av Din allrene Moder og alle Dine hellige. Amen.

Til deg, Hærførerske i strid for oss, til deg som fridde oss fra alle farer, vier vi vår seiersang, Gudføderske. Men siden du har makt som ingen kan beseire, så fri du oss fra all nød, så vi deg kan feire: Fryd deg, du uformælte Brud. (Bøyning til marken)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Herre, forbarm Deg. (Tre ganger) 

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start