fredag 14. juni 2013

Sekst

Den Sjette Time
Uten prest
Ære være Deg, vår Gud, ære være Deg.

Himmelske Konge og Hjelper, Sannhetens Ånd som er alle steder og som oppfyller alt, den gode Skatt og livets Giver, kom og ta bolig i oss, og rens oss fra alt ondt og frels, Du Gode, våre sjeler. (Bøyning)

Trisagionbønnene
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison) (Tolv ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Kom, la oss tilbe og falle ned for Gud, vår Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Gud og Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Konge og vår Gud.
(Med tre bøyninger)
Salme 53 (54) 
Gud, frels meg ved Ditt navn, skaff meg rett ved Din kraft. Gud, hør min bønn, vend øret til min munns ord. Fremmede har reist seg mot meg, voldsmenn sto meg etter livet. De hadde ikke Gud for øye. Men Gud er den som hjelper meg, Herren beskytter min sjel. Han skal vende det onde mot mine fiender. Gjør ende på dem i Din sannhet. Villig skal jeg ofre til Deg og prise Ditt navn, Herre, for det er godt. For Du har fridd meg ut av all nød, og mitt øye så ned på mine fiender.

Salme 54 (55) 
Vend øret til min bønn, Gud, overse ikke mitt bønnerop. Lytt til meg og gi meg svar. I mine tanker var jeg var full av uro og sorg. Jeg var ute av meg, for fiendens røst og de lovløses undertrykkelse. De veltet urett over meg, rasende gikk de mot meg. Hjertet vridde seg i meg, jeg var grepet av dødsangst. Frykt og beven kom over meg, mørket dekket meg. Jeg sa: Hvem skal gi meg vinger som duen, så jeg kan fly bort og finne meg et bosted? Se, jeg flyktet langt av gårde, i ørkenen slo jeg meg ned. Jeg ventet på Gud, som frelser meg fra rasende vind og storm. Kast dem ned i dypet, Herre, og kløv deres tungemål. For jeg så vold og strid i byen. Dag og natt går de omkring på bymuren. Innenfor er ugjerning, nød og urett. Åger og svik ble aldri borte fra torget. Var det en fiende som hånte meg, kunne jeg tåle det. Var det en uvenn som så ned på meg, ville jeg gjemme meg for ham. Men det var du, min like, min veileder og kjenning, du som gjorde maten søt sammen med meg. I Guds hus vandret vi med samstemmighet. La døden komme over dem, la dem fare levende ned til dødsriket. For ondskap rår i deres reiser, og midt iblant dem. Jeg ropte til Gud, og Herren hørte meg. Kveld og morgen og midt på dagen klager og sukker jeg, og Han skal høre mitt rop. Han skal fri min sjel i fred fra dem som går mot meg, for de var tallrike. Gud skal høre og ydmyke dem, Han som troner fra eldgammel tid. For de forandrer seg ikke, de fryktet ikke Gud. Han strakk ut sin hånd og belønnet dem; de brøt Hans pakt. De ble spredt av Hans harme åsyn, og deres hjerter slo seg sammen. Deres ord ble bløtere enn olje, men de er dragne sverd. Kast din byrde på Herren, Han vil sørge for deg. Han lar aldri den rettferdige vakle. Men Du, Gud, skal styrte dem ned i den dype graven. Drapsmenn og svikere når ikke halve sin levetid. Men jeg vil sette min lit til Deg, Herre.

Salme 90 (91) 
Den som sitter i skjul hos Den høyeste skal bo i skyggen av himmelens Gud. Han skal si til Herren: Du er min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til. Han skal berge deg fra jegernes snare, og fra et ondsinnet ord. Han vil dekke deg med sine fjær, og under Hans vinger skal du finne ly. Som et skjold skal Hans sannhet omringe deg. Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen, for pest som farer fram i mørket, for plage og demonen som herjer ved middagstid. Tusen vil falle ved din side, ti tusen ved din høyre hånd, men du skal ikke bli rammet. Du skal bare følge det med øynene og se at de skyldige får sin lønn. Du, Herre, er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Det skal ikke hende deg noe vondt, ingen plage skal komme nær ditt telt. For Han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein. Du skal tråkke på hoggorm og slange, trampe på ungløve og orm. Fordi han holdt seg til Meg, vil Jeg berge ham. Jeg verner ham, for han kjente Mitt navn. Han skal kalle på Meg, og Jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden, Jeg vil fri ham ut og gi ham ære. Jeg skal mette ham med et langt liv og la ham se Min frelse.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Halleluja, halleluja, halleluja, ære være Deg, Gud.

(Tre ganger med bøyninger)

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. 

[Dagens Apolytikion]

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Frimodighet har vi ikke for all vår syndeskyld, så be du, Gudføderske og Jomfru, til Han du fødte, for en mors bønn har stor makt hos en hersker av god vilje. Ikke forakt synderes bønner, o allrene, for barmhjertig og mektig til frelse er Han som frivillig led for oss. (Bøyning) 


Skynd Deg og møt oss med Din miskunn. For nå er det ille med oss. Hjelp oss, Gud, Du som er vår frelser, så Ditt navn kan bli æret. For Ditt navns skyld, fri oss ut og tilgi våre synder.
Trisagionbønnene
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger) 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld. 
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger) 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.
[Dagens Kontakion]

Herre, forbarm Deg. (førti ganger) 

Du som til enhver tid og time tilbes og æres i himmel og på jord, Kristus, vår Gud, Du langmodige, miskunnelige og barmhjertige som elsker de rettferdige og forbarmer Deg over synderne, Du som kaller alle til frelse med løftene om de kommende goder, ta Du selv imot våre bønner i denne stund, og led våre liv etter Dine bud, hellige våre sjeler, rens våre legemer, rettled våre tanker, og rens våre forestillinger, og fri oss fra enhver sorg, ondskap og sykdom, vern oss med Dine hellige engler slik at vi under deres beskyttelse og ledelse må oppnå enhet i troen og komme til forståelse av Din utilgjengelige herlighet, for Du er velsignet til evighetenes evigheter. Amen. 

Herre, forbarm Deg. (Tre ganger) 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske deg høylover vi. (Bøyning)

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen. 

Bønn av Hl. Basilios den Store
Himmelmaktenes Herre og Gud, Du som har gjort all skapning, Du som i Din uforliknelige miskunn sendte Din enbårne Sønn, vår Herre Jesus Kristus, for å frelse vår ætt, og som ved Hans Kors rev sund vårt gjeldsbrev, og derved overvant mørkets makt og årsak, motta Du også denne bønn fra oss syndere, og fri oss fra enhver fordervelig og dyster synd. Fri oss fra enhver som søker å skade oss, fra synlige og usynlige fiender. Nagle vårt kjød til Din frykt, og bøy ikke vårt hjerte til onde ord eller tanker, men merk vår sjel med Din kjærlighet, slik at vi alltid skuer Deg og ledes av Ditt lys, og idet vi skuer Deg, som er det utilgjengelige og evige Lys, alltid må bekjenne og takke Deg, årsaksløse Fader, til like med Din enbårne Sønn, og Din allhellige og gode og livgivende Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Herre, forbarm Deg. (Tre ganger) 

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar