fredag 14. juni 2013

Ters

Den Tredje Time
Uten prest
Ære være Deg, vår Gud, ære være Deg.

Himmelske Konge og Hjelper, Sannhetens Ånd som er alle steder og som oppfyller alt, den gode Skatt og livets Giver, kom og ta bolig i oss, og rens oss fra alt ondt og frels, Du Gode, våre sjeler. (Bøyning)

Trisagionbønnene
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison) (Tolv ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Kom, la oss tilbe og falle ned for Gud, vår Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Gud og Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Konge og vår Gud.
(Med tre bøyninger)
Salme 16 (17) 
Hør, Herre, la min rettferd tale, lytt til min bønn, hør mitt bønnerop, som kommer fra lepper uten svik. La min dom gå ut fra Ditt åsyn, la mine øyne se hva som er rett. Du prøvde mitt hjerte, Du gransket det om natten, Du prøvde meg med ild, men fant ikke noe skammelig hos meg. Så min munn ikke skulle tale om det mennesker gjorde, holdt jeg meg til den vanskelige veien, etter Ditt ord. Gjenopprett mine skritt i Dine spor, så mine føtter ikke vakler. Gud, jeg ropte til Deg, for Du svarte meg. Vend øret til meg og hør mine ord. Vis Din underfulle miskunn, Du som frelser dem som håper på Deg. Fra de som står imot Din høyre hånd, vokt meg som Din øyensten. Du skal skjule meg i skyggen av Dine vinger fra de ugudeliges åsyn, som gjør meg ulykkelig. For dødsfiender omringet min sjel. De lukket sitt harde hjerte, med munnen talte de hovmodige ord. De som kastet meg ut omringer meg, de vendte sine øyne ned til jorden. De har fanget meg som en rovgrisk løve, en ungløve som ligger på lur. Reis Deg, Herre. Gå imot dem og tving dem i kne. Fri min sjel fra de lovløse, Ditt sverd fra mennesker med Din hånd. Herre, fra Dine få, del dem fra jorden i deres liv. Med Dine skjulte goder har magen deres blitt fylt. De har mettet seg med svin og overlatt resten til sine barn. Men i rettferdighet skal jeg bli sett foran Ditt åsyn. Jeg skal mettes ved synet av Din herlighet.

Salme 24 (25) 
Herre, jeg løftet min sjel til Deg. Min Gud, til Deg har jeg satt min lit. La meg ikke bli til skamme, la ikke fienden fryde seg over meg. Ja, ingen som setter sitt håp til Deg skal bli til skamme. La dem bli til skamme som er troløse uten grunn. Herre, la meg kjenne Dine veier. Lær meg Dine stier. La meg få vandre i Din sannhet, lær meg, for Du er Gud, min frelser. Jeg har ventet på Deg hele dagen lang. Herre, tenk på Din barmhjertighet og kjærlighet, som er fra evig tid. Tenk ikke på min ungdoms feiltrinn og synder. Tenk på meg i Din miskunn, Herre, for Du er god. Herren er god og rettskaffen, derfor skal Han vise sin lov for dem som synder langs veien. Han skal la de hjelpeløse ferdes rett og lære dem sin vei. Alle Herrens stier er miskunn og troskap mot dem som holder Hans pakt og Hans bud. For Ditt navns skyld, Herre, tilgi min synd, for den er stor. Hvem er den som frykter Herren? Han skal lære ham sin lov i den vei Han har valgt. Hans sjel skal leve i lykke, og hans ætt skal arve landet. Herren er styrke for dem som frykter Ham, Han skal gjøre dem kjent med sin pakt. Mine øyne er alltid vendt mot Herren, for det er Han som skal dra mine føtter ut av garnet. Vend Deg til meg og vær meg nådig, for jeg er ensom og hjelpeløs. Det som tynger mitt hjerte økte, før meg ut av mine trengsler. Se min nød og mitt strev og tilgi all min synd. Se mine fiender, de er mange. De har hatet meg med et nådeløst hat. Bevar min sjel og berg meg, la meg ikke bli til skamme, for jeg har søkt tilflukt hos Deg. De uskyldige og rettsindige har holdt seg til meg, for jeg satte mitt håp til Deg, Herre. Gud, fri Israel ut fra alle deres trengsler.

Salme 50 (51) 
Vær meg nådig, Gud, i Din store miskunnhet, og i Din mangfoldige barmhjertighet, stryk ut mitt lovbrudd. Vask meg vel fra lovløshet og rens meg fra min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot Deg alene har jeg syndet, det som er ondt i Dine øyne, har jeg gjort, for at Du skal være rettferdig når Du taler og seire når Du blir dømt. Se, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. Se, Du har elsket sannhet. Du syneligjorde Din hemmelige og skjulte visdom for meg. Du skal stenke meg med isop, så jeg blir ren. Du skal vaske meg, så jeg blir hvitere enn snø. Du skal la meg få høre fryd og glede. De knuste lemmene skal fryde seg. Skjul Ditt åsyn for mine synder, utslett alle mine lovbrudd. Skap i meg et rent hjerte, Gud, og forny en stødig ånd inne i meg. Driv meg ikke bort fra Ditt åsyn, ta ikke fra meg Din Hellige Ånd. Gi meg igjen gleden over Din frelse, hold meg oppe med Din ledende Ånd. Jeg vil lære lovbrytere Dine veier, syndere skal vende om til Deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld, Du Gud som er min frelse. Så skal min tunge juble over Din rettferd. Herre, Du skal lukke opp mine lepper og min munn skal lovprise Deg. For om Du ønsket slaktoffer hadde jeg gitt det, Du skal ikke glede Deg i brennoffer. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Gjør vel mot Sion i Din nåde, bygg Jerusalems murer. Da skal Du ha glede i rette offer, brennoffer og heloffer. Da skal de ofre kalver på Ditt alter.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Halleluja, halleluja, halleluja, ære være Deg, Gud.

(Tre ganger med bøyninger)

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. 

[Dagens Apolytikion]

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Gudføderske, du er det sanne vintre som bar livets frukt for oss, be du, som er vår Herskerinne, sammen med de hellige apostlene, til Ham du fødte, om frelse for våre sjeler. (Bøyning) 

Velsignet være Herren Gud, lovet være Herren fra dag til dag. Gud bærer oss, Han er vår frelse. Gud er for oss en Gud som frelser.
Trisagionbønnene
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger) 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld. 
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger) 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.
[Dagens Kontakion]

Herre, forbarm Deg. (førti ganger) 

Du som til enhver tid og time tilbes og æres i himmel og på jord, Kristus, vår Gud, Du langmodige, miskunnelige og barmhjertige som elsker de rettferdige og forbarmer Deg over synderne, Du som kaller alle til frelse med løftene om de kommende goder, ta Du selv imot våre bønner i denne stund, og led våre liv etter Dine bud, hellige våre sjeler, rens våre legemer, rettled våre tanker, og rens våre forestillinger, og fri oss fra enhver sorg, ondskap og sykdom, vern oss med Dine hellige engler slik at vi under deres beskyttelse og ledelse må oppnå enhet i troen og komme til forståelse av Din utilgjengelige herlighet, for Du er velsignet til evighetenes evigheter. Amen. 

Herre, forbarm Deg. (Tre ganger) 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske deg høylover vi. (Bøyning)

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen. 

Hersker og Gud, allmektige Fader, Herre enbårne Sønn Jesus Kristus, og Hellig Ånd, én Guddom, én kraft, forbarm Deg over meg en synder, og frels meg, Din uverdige tjener, på det vis som behager Deg, for Du er velsignet til evighetenes evigheter. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Herre, forbarm Deg. (Tre ganger) 

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar