onsdag 20. november 2013

Apolytikia og Kontakia: november

NOVEMBER

1. november: De hellige ubetalte undergjørerne Kosmas og Damian
(vin og olje tillatt)
Apolytikion i 8. Tone
Hellige ubetalte undergjørere, kom oss til hjelp i vår sykdom; uten betaling tok dere imot, uten betaling gi også til oss.

Kontakion I 2. Tone
Etter å ha mottatt helbredelsens nåde, gir dere helse til dem i nød, herlige leger og undergjørere. Ved deres besøkelse, kast derfor ned våre fienders dristighet, og ved deres mirakler, helbred verden.2. november: De hellige martyrene Akindynos, Afthonios, Elpideforos og Anempodistos
Apolytikion i 2. Tone
Velsignet er jorden som drakk deres blod, O Herrens seiersmenn, og hellige er tabernaklene som mottok deres ånder; for i stadion seiret dere over fienden, og dere forkynte Kristus med dristighet. Vi ber dere: bønnfall Ham, Den gode, om å frelse våre sjeler.

Kontakion i 1. Tone
Som fem ufeilbare stjerner av den store Herlighetens Sol, strålte Kristi vår Guds stridsmenn over hele jorden, og drev bort lidenskapenes dysterhet mens de uttømte rikelig nåde over alle de troende uten hindring eller stans; og de gir frelse som ingen synd kan røre, ved et håp fylt av tro.

3. november: De hellige martyrene Akepsimas, Josef og Aethalas
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 2. Tone
Ærverdig feiret du Kristi mysterier, og ble selv et offer Han tok imot; for Kristi kalk drakk du av i herlighet, o vise Akepsimas, med dine medutøvere, og ber ustanselig til Kristus for oss alle, o hellige.4. november: Vår rettferdige fader Joannikios den Store
Apolytikion i 8. Tone
Med dine tårestrømmer vannet du ørkenens ødemark, og ved dine dype sukk bar du frukt, hele hundre ganger det du hadde gjort; og du ble et lys, og strålte frem under i verden, vår rettferdige fader Joannikios. Be til Kristus vår Gud om frelse for våre sjeler.

Kontakion i 4. Tone
Vi troende samler oss alle i dag for å feire ditt hellige minne, o rettferdige Joannikios; og vi ber deg å gå i forbønn for oss, så vi finner stor miskunn hos Kristus vår Herre.

5. november: De hellige martyrene Galaktion og Episteme
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, I deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 2. Tone
Kristi martyrer tok dere imot i sin felleskap, for dere kjempet tappert gjennom veldige prøvelser; berømte Galaktion og din hellige ektefelle og medlider Episteme, begge ber dere til den ene Gud og Herre for oss.

6. november: Vår hellige fader blant de hellige, Paulus Bekjenneren av Konstantinopel
Apolytikion i 3. Tone
Din bekjennelse av den ene guddommelige tro viste deg for Kirken å være en ny Paulus og en med stor iver blant prestene, du hellige. Sammen med deg roper både Abel og Zakarjas’ hellige blod til Herren. Rettferdige fader, be til Kristus vår Gud for oss om at Han gir oss sin store miskunn.

Kontakion I 2. Tone
Du skinte på jord som en strålende stjerne, og nå opplyser du hele Kirken som du stridde for ved å gi ditt eget liv, o Paulus, og som Abel og Zakarja roper ditt blod tydelig til Herren.7. november: De hellige trettitre martyrer av Meletine
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, I deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 4. Tone
Martyrenes strålende og lysende kor har i dag kommet til oss og smykket Kirken med strålende under og noetiske lys; derfor ber vi Deg, o Frelser, mens vi feirer deres hellige minne, at Du ved deres forbønner berger oss fra all fare, Du Gud som er miskunnelig og elsker menneskene.

8. november: Synaxis av Sjefsengelen Mikael og de andre ulegemlige skarer
(hviledag: vin og olje tillatt)
Apolytikion i 4. Tone
Førere for de himmelske hærskarer, beskytt oss uverdige under deres ærefulle vingers skjul, og gå i forbønn for oss som roper: Redd oss fra all ulykke, for dere leder jo de høyere makter.

Kontakion i 2. Tone
Guds erkeengler, tjenere for Guds herlighet, ledere for englene og veiledere for menneskene: Be om det som gagner oss og om stor miskunn, for dere er englenes førere.9. november: Vår hellige fader blant de hellige, Nektarios av Pentapolis
Apolytikion i 1. Tone
Selyvrias barn og Aeginas vokter, rettferdighetens sanne venn som viste deg i de siste år, vi troende ærer deg, o Nektarios, som Kristi fromme tjener, for du uttømmer helbredelse over alle som roper til deg: Ære være Kristus som har forherliget deg. Ære være Ham som gjorde deg mirakuløs. Ære være Ham som ved deg gjør under for alle.

Kontakion I 8. Tone
Kom, la oss alle opphøye ortodoksiens nye strålende stjerne, og Kirkens guddommelige og nybygde mur; og med gledelig hjerte la oss lovsynge ham. Ved Helligåndens gjerning var han forherliget, og uttømmer rikelig nåde av mirakuløs helbredelse over dem som roper: Fryd deg, Fader Nektarios.10. november: De hellige apostlene Olympias, Rodion, Erastus, Sosipater og Quartus
Apolytikion i 3. Tone
Hellige apostler, be den miskunnelige Gud om syndenes forlatelse for våre sjeler.

Kontakion i 4. Tone
Apostlenes høytidelige feiring er åpenbart for oss i dag, og synelig gir guddommelig tilgivelse av synder for dem som i trofasthet feirer deres minne.

11. november: De hellige martyrene Menas, Viktor, Vincent og Stefani
Apolytikion i 5. Tone
Med en tapper sjel kjempet du i martyrdommen, og etter å ha stridd den gode strid mottok du underverkenes nåde fra himmelen, guddommelige og store Martyr Menas; for Gud har vist deg til verden som én som gjør store tegn, og Han har gjort deg til vår beskytter og en rask hjelp i nød og et årvåkent vern mot all skade.

Kontakion i 8. Tone
Som gudsinnede utøvere og martyrer som strevde for fromhet, ærer og forherliger Kirken i dag den seirende Menas, adle Viktor, modige Vincent og tapre Stefanis guddommelige strid og kamp, og i kjærlighet påkaller og forherliger den Kristus, som elsker menneskene.12. november: Vår fader blant de hellige, Johannes den Miskunnelige av Alexandria
Apolytikion i 8. Tone
I tålmodighet har du vunnet din pris, rettferdige Fader. Ustanselig utholdt du i bønn, du elsket de fattige og forsørget dem i alt. Be derfor til Kristus vår Gud, o Miskunnelige, om frelse for våre sjeler.

Kontakion i 2. Tone
Din formue og rikdom gav du til de fattige, og du har derved mottatt himmelens rikdom. Av den grunn ærer vi alle deg med vår lovsang, o allvise Johannes, mens vi feirer ditt minne, du som bærer almissens og miskunnelighetens navn.13. november: Vår fader blant de hellige, Johannes Krysostomos, Erkebiskop av Konstantinopel
(hviledag: vin og olje)
Apolytikion i 8. Tone
Nåde strålte frem fra din munn som et fyr og har opplyst hele verden, og har åpenbart begjæringsløshetens rikdommer for alle, og vist oss ydmykhetens høyde. Men mens du lærer oss med dine ord, fader Johannes Krysostomos, be til Ordet, Kristus vår Gud, om frelse for våre sjeler.

Kontakion i 6. Tone
Fra himlene har du mottatt guddommelig nåde, og med dine lepper lærer du alle å tilbe den Ene Gud i Treenighet, Johannes Krysostomos, du høyt velsignede og rettferdige. Det er rett at vi hyller deg, for du er en lærer som åpenbarer det guddommelige.


14. November: Den hellige apostelen Filip
(hviledag: fisk tillatt)
Apolytikion i 3. Tone
Hellige apostel Filip, be den miskunnelige Gud om syndenes forlatelse for våre sjeler.

Kontakion i 8. Tone
Den gudforkynnende Filip, som var Din disippel og Din venn, og som etterliknet Din lidelse, har forkynt Deg for verden som sann Gud; ved hans bønner, o Frelser, bevar Din Kirke fra hennes lovløse fiender, ved den rene Gudfødersken, Du som er stor i miskunn.15. november: De hellige martyrene og bekjennerne Guria, Sjamuna og Diakonen Habib
(Begynnelsen av Julefasten)
Apolytikion i 5. Tone
Siden Du har gitt oss Dine hellige martyrers mirakler som en uovervinnelig borg, spre hedningenes råd ved deres forbønner, o Kristus vår Gud, og styrk rikets septre, siden Du alene er god og elsker menneskene.

Kontakion i 2. Tone
Stor nåde fikk dere ovenfra, o vise og lovprisede hellige; og derved beskytter dere alle dem som er i nød og prøvelser; derfor reddet dere en ung kvinne fra bitter død, o martyrer, og er sannelig Eddessas herlighet og alles glede.

16. november: Den hellige apostelen og evangelisten Matteus
Apolytikion i 3. Tone
Hellige apostel og evangelist Matteus, be den miskunnelige Gud om syndenes forlatelse for våre sjeler.

Kontakion i 4. Tone
Når du kastet vekk tollerens vekt og forentes med oppriktighetens bør, viste du deg å være en utmerket kjøpmann, som innsamlet rikdommer av himmelens visdom; derfor forkynte du sannhetens ord, o Matteus, og vekket menneskenes dovne sjeler ved å skrive om dommens forferdelige dag.17. november: Vår fader blant de hellige, Gregorios Undergjøreren av Neocaesarea
Apolytikion i 8. Tone
Ved årvåkenhet i bønn, og stadige underverk, ble du oppkalt etter dine gjerninger; be derfor til Kristus vår Gud, o fader Gregorios, om å opplyse våre sjeler, så vi ikke sovner inn i døden.

Kontakion i 2. Tone
Siden du har mottatt kraft fra Gud til å gjøre under, drev du bort sykdommer fra mennesker, o vise Gregorios, og med fryktelige tegn fikk du demonene til å skjelve; derfor kalles du Undergjøreren, og ble oppkalt etter dine gjerninger.18. november: De hellige martyrene Platon og Romanos
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, o Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 4. Tone
Ditt allhellige minne gleder hele verden, og kaller alle til ditt store og ærverdige tempel; der har vi alle samlet oss med jubel, og med oder synger vi om din seier, o martyr Platon, og med tro roper vi til deg: Fri ditt folk, o hellige, fra hedenske fiender.

19. november: Den hellige profeten Obadja
Apolytikion i 2. Tone
Mens vi feirer Din hellige profet Obadja, o Herre, ber vi Deg å frelse oss ved hans forbønner.

Kontakion i 8. Tone
Som en guddommelig utvalgt profet, forutsa du det som var langt unna, at frelsen skulle skje på Sionfjellet, for himmelens mysterier lyste på deg; siden du har din bolig i himmelen med profetene, og fryder deg i Kristus som du forkynte, be til Ham, o Obadja, om å frelse oss, som lover deg med kjærlighet.20. november: Forfest av den hellige Gudføderskens innføring i tempelet
Apolytikion i 4. Tone
Ved å blomstre frem den eneste evig-jomfru som frukt, vier hellige Anna oss alle i dag til gleden, i stedet for vår tidligere sorg; i dag oppfyller hun sitt løfte til Den høyeste, og fører med glede til Herrens tempel henne som er Guds Ords sanne tempel og rene Moder.

Kontakion i 4. Tone
I dag fylles hele verden med fryd og glede, på Gudføderskens herlige feiring, da den roper ut med stor røst: Hun er sannelig det himmelske tabernakel.21. november: Den hellige Gudføderskens innføring i tempelet
(hviledag: fisk tillatt)
Apolytikion i 4. Tone
I dag antydes Guds velbehag, og menneskenes frelse forkynnes, Jomfruen viser seg åpenbart i Guds tempel og bærer bud for alle om Kristus, så la oss juble for henne: Fryd deg, oppfyllelsen av Skaperens forsyn.

Kontakion i 4. Tone
Frelserens allrene tempel, prydelige Bryllupskammer og Jomfru, Guds herligeste smykke, føres i dag inn i Herrens hus, og med henne følger Helligåndens nåde, derfor hylles hun av englene som det himmelske tabernakel.

22. november: De hellige apostlene Filemon, Apfia, Arkippus og Onesimus
Innføringens Apolytikion
I dag antydes…

Apostlenes Apolytikion i 3. Tone
Hellige apostler, be den miskunnelige Gud om syndenes forlatelse for våre sjeler.

Innføringens Kontakion
Frelserens allrene tempel…

Apostlenes Kontakion i 2. Tone
Som strålende stjerner som opplyste hele verden lovpriser vi Kristi apostler, herlige Filemon, Onesimus og Arkippus, og med dem, den vise Apfia, og roper: Be ustanselig for oss alle.23. november: Våre fedre blant de hellige, Amfilokios av Ikonium og Gregorios av Agrigentum i Sicilia
Innføringens Apolytikion
I dag antydes…

Kirkefyrstenes Apolytikion i 4. Tone
Våre fedres Gud, som alltid gjør med oss etter Din mildhet; ta ikke Din miskunn fra oss, men ved Dine helliges forbønner, led våre liv i fred.

Innføringens Kontakion
Frelserens allrene tempel…

Kontakion til Hl. Amfilokios i 2. Tone
Du er guddommelig torden og en åndelig trumpet, du som planter troen og ødelegger vranglære. O kirkefyrste Amfilokios, du som tjener den Treenige Gud, og alltid er med englene i det høye, slutt ikke å be for oss, o hellige.

Kontakion til Hl. Gregorios i 4. Tone
Med Helligåndens stråler, som skinner med et stort lys, opplyser Kirken veien for dem som i dag feirer din herlige hensovnelse, o rettferdige fader, høyt velsignede Gregorios.


24. november: Våre fedre blant de hellige, de hellige hieromartyrene Klement av Roma og Peter av Alexandria
Innføringens Apolytikion
I dag antydes…

Kirkefyrstenes Apolytikion i 4. Tone
Våre fedres Gud, som alltid gjør med oss etter Din mildhet; ta ikke Din miskunn fra oss, men ved Dine helliges forbønner, led våre liv i fred.

Innføringens Kontakion
Frelserens allrene tempel…

Kirkefyrstenes Kontakion i 4. Tone
Guddommelige og urokkede tårn av Kristi Kirke, søyler av sann tro som er mektige og guddommelige: berømte Klement og Peter, ved deres forbønner, beskytt og våk over oss alle.25. Apodosis av Innføringen. De hellige martyrene Katerina og Merkurios
(hviledag: vin og olje tillatt)
Innføringens Apolytikion
I dag antydes…

Apolytikion til Hl. Katerina i 5. Tone
La oss alle prise Kristi høylovede og edle brud, den guddommelige Katerina, Sinais beskytter og vern, som også er vår støtte, tilflukt og hjelp; for med Helligåndens sverd har hun tiet de vantros vismenn; og kronet som martyr, ber hun nå om stor nåde for oss alle.

Apolytikion til Hl. Merkurios i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Innføringens Kontakion
Frelserens allrene tempel…

Kontakion til Hl. Katerina i 2. Tone
Reis dere i kor, dere som elsker de store og inspirerte martyrene, og opphøy den vise Katerina, som har bekjent og forkynt Kristus i stadion og har nedtrampet ormen, og spyttet på de veltalendes kunnskap.

Kontakion til Hl. Merkurios i 2. Tone
I høytidelighet var du innviet i det guddommelige, du vise og berømte Merkurios, og du ble et velbehagelig offer når du med iver drakk av Kristi vår Guds kalk; og nå ber du ustanselig for oss alle.26. november: Vår rettferdige fader Alypios
Apolytikion i 1. Tone
Du ble en tålmodighetens søyle og etterlignet Forfedrene, O oppriktige: Job i sine lidelser, Josef i fristelser, og de ulegemliges liv mens i legemet. O Alypios, vår rettferdige fader, be for oss til Kristus vår Gud om frelse for våre sjeler.
Kontakion i 8. Tone
I dag forherliger og lovsynger Kirken deg, o Alypios, som dydens grunnlag og klosterlivets skjønnhet. Ved dine bønner, fri fra alvorlige synder alle som lover og ærer din strid og gode gjerninger, du som er oppkalt etter sann frihet fra sorg.27. november: Den hellige martyren Jakob Perseren
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 2. Tone
Med tillit til din kone og frykt for dommedagen, viste du forakt for persernes ugudelige befaling, og du viste deg som en forherliget martyr for Kristus, når ditt kjød ble skåret som druer fra grenen.28. november: Den rettferdige martyr Stefan den Nye
Apolytikion i 4. Tone
Opplært på fjellet i asketiske verk og rustet med korset, bekjempet du de usynelige fienders åndelige hær; og når du tappert hadde skyndet deg til din lidelse, drepte du Kopronymos med den sanne tros sverd. For begge disse tingene har Gud kronet deg, o rettferdige martyr, velsignede og berømte Stefan.

Kontakion i 8. Tone
Med sanger og salmer, la oss opphøye den guddommelige Stefan, han som elsker Treenigheten, for med hele sitt hjerte æret han bildet av Herskeren, Hans Moder og alle de hellige. La oss nå i samstemmighet, lengsel og hjertelig glede rope til ham: Fryd deg, forherligede fader.29. november: Den hellige martyren Paramonos og Filumenos
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 2. Tone
Vervet av Kristus ved din tro og store kjærlighet, knuste du alle de onde fiendenes ranger; og i å motta seierens krone, o vise Paramonos og guddommelige Filumenos, bor dere nå blant englenes skare.30. november: Den hellige og ærverdige apostel Andreas den først kalte
(hviledag: vin og olje tillatt)
Apolytikion i 4. Tone
Som først kalt blant apostlene og sjefsapostelens bror, o Andreas, be til alles Hersker om at Han gir verden fred og våre sjeler stor miskunn.

Kontakion 2. Tone
La oss hylle den som bærer modighetens navn, forkynneren av det guddommelige, den først kalte blant Frelserens disipler, og Peters bror; for slik som han en gang ropte til ham, roper han nå til oss: Kom, vi har funnet Den ønskede.Klikk her for å høre alle november-apolytika sunget på gresk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start