mandag 18. november 2013

Midnattstimen: Hverdager

Midnattstimen: Hverdager
Uten prest 
Gud, rens meg en synder, for jeg har aldri gjort hva godt er for Deg. (Bøyning) Men frels Du meg fra den onde, og la Din vilje råde i meg, (Bøyning) slik at jeg uten fordømmelse kan åpne mine lepper og lovprise Ditt hellige Navn: Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. (Bøyning) 
Ære være Deg, vår Gud, ære være Deg.  
Himmelske Konge og Hjelper, Sannhetens Ånd som er alle steder og som oppfyller alt, den gode Skatt og livets Giver, kom og ta bolig i oss, og rens oss fra alt ondt og frels, Du Gode, våre sjeler. (Bøyning)  
Trisagionbønnene 
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)  
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.  
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)  
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.  
Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.
Troparia til den Hellige Treenighet
1. Tone 
Vi har stått opp fra søvnen og faller ned for Deg, o Gode, og synger englesangen for Deg: Hellig, hellig, hellig er Du, Gud. Ved Gudføderskens forbønner, miskunn Deg over oss. 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.

Du reiste meg opp fra søvnen, Herre, opplys da også mine tanker og mitt hjerte, og opplat mine lepper til å lovprise Deg, Hellige Treenighet: Hellig, hellig, hellig er Du, Gud. Ved Gudføderskens forbønner, miskunn Deg over oss. Nå og alltid. 

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Uventet kommer Dommeren, og alles gjerninger skal åpenbares, men ved midnatt roper vi bevende: Hellig, hellig, hellig er Du, Gud. Ved Gudføderskens forbønner, miskunn Deg over oss. 

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison) (Tolv ganger) 

Jeg har stått opp fra søvnen og takker Deg, Hellige Treenighet, for at Du i Din store godhet og langmodighet ikke har blitt sint på meg, late og syndige menneske, og for at Du heller ikke har tilintetgjort meg i mine overtredelser, men som vanlig vist Din store kjærlighet til menneskene og oppreist meg fra bevisstløsheten, så jeg i den tidlige morgen kan lovprise Din makt. Opplys nå mitt hjertes øyne og opplat mine lepper så jeg kan lære Dine ord og fatte Dine bud og oppfylle Din vilje, besynge Deg av hele mitt hjerte og lovprise Ditt allhellige Navn: Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Ære være Deg, Konge, Allmektige Gud, for etter Ditt guddommelige og menneskeelskende forsyn har Du gjort meg, en uverdig synder, verdig til å stå opp fra søvnen og stige inn i Ditt hellige Hus. Ta imot mitt bønnerop, o Herre, slik som Du hører de hellige og himmelske Makter; og etter Ditt velbehag, la lovsang bli fremført for Deg fra mine urene lepper, med et rent hjerte og en ydmyk ånd; slik at jeg, med min sjels strålende lampe må også ta del i de vise jomfruenes felleskap; og lovprise Deg, Guds Ord, forherliget i Faderen og Ånden. Amen. 

Kom, la oss tilbe og falle ned for Gud, vår Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Gud og Konge. 
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Konge og vår Gud.
(Med tre bøyninger) 

Salme 50 (51) 
Vær meg nådig, Gud, i Din store miskunnhet, og i Din mangfoldige barmhjertighet, stryk ut mitt lovbrudd. Vask meg vel fra lovløshet og rens meg fra min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot Deg alene har jeg syndet, det som er ondt i Dine øyne, har jeg gjort, for at Du skal være rettferdig når Du taler og seire når Du blir dømt. Se, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. Se, Du har elsket sannhet. Du syneligjorde Din hemmelige og skjulte visdom for meg. Du skal stenke meg med isop, så jeg blir ren. Du skal vaske meg, så jeg blir hvitere enn snø. Du skal la meg få høre fryd og glede. De knuste lemmene skal fryde seg. Skjul Ditt åsyn for mine synder, utslett alle mine lovbrudd. Skap i meg et rent hjerte, Gud, og forny en stødig ånd inne i meg. Driv meg ikke bort fra Ditt åsyn, ta ikke fra meg Din Hellige Ånd. Gi meg igjen gleden over Din frelse, hold meg oppe med Din ledende Ånd. Jeg vil lære lovbrytere Dine veier, syndere skal vende om til Deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld, Du Gud som er min frelse. Så skal min tunge juble over Din rettferd. Herre, Du skal lukke opp mine lepper og min munn skal lovprise Deg. For om Du ønsket slaktoffer hadde jeg gitt det, Du skal ikke glede Deg i brennoffer. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Gjør vel mot Sion i Din nåde, bygg Jerusalems murer. Da skal Du ha glede i rette offer, brennoffer og heloffer. Da skal de ofre kalver på Ditt alter.

[Her leses kathisma 17 - Salme 118 (119)]

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Trosbekjennelsen
Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, Skaper av himmel og jord, av alt synelig og usynlig. Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider. Lys av lys, sann Gud av sann Gud, født og ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved Ham er alt blitt til. For oss mennesker og for vår frelses skyld kom Han ned fra himlene og ble kjød av Den Hellige Ånd og Jomfru Maria og ble menneske. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, og stod opp igjen på tredje dagen ifølge Skriftene, fòr opp til himlene, sitter ved Faderens høyre hånd og skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og Hans rike skal være uten ende. Og på Den Hellige Ånd, Herren, Livgiveren, som utgår fra Faderen, og som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som talte ved profetene. Og på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg forventer de dødes oppstandelse og livet i den kommende verden. Amen.

Trisagionbønnene 
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)  
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.  
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)  
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.  
Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.
Troparia
8. Tone 
Se, Brudgommen kommer ved midnatt, og lykkesalig den tjener Han finner våken, men uverdig er den Han finner slumrende. Gi da akt, min sjel, så at søvnen ikke overmanner deg og du blir overgitt til døden, utestengt fra Guds rike, men stå heller opp og rop ut: Hellig, hellig, hellig er Du, Gud, ved Gudføderskens forbønner, miskunn Deg over oss.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. 

Tenk på den forferdelige dag, min sjel, og vær våken, tenn din lampe med den lyse olje, for ikke vet du når røsten lyder: Se, Brudgommen kommer. Våk da, min sjel, og slumre ikke, ellers blir du utestengt lik de fem jomfruer, men våk og vent med lampen full av olje, så du får skue Kristus, og Han vil ta deg inn i sin guddommelige herlighets kammer.

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Du er vår sikre forsvarsmur og bekreftelse på frelsen, Gudføderske og Jomfru, og deg ber vi tilintetgjøre alle fiendtlige planer mot oss og vende våre sorger om til fryd, beskytt din by og be om fred for verden, for du, Gudføderske, er vår forhåpning.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (førti ganger) 

Du som til enhver tid og time tilbes og æres i himmel og på jord, Kristus, vår Gud, Du langmodige, miskunnelige og barmhjertige som elsker de rettferdige og forbarmer Deg over synderne, Du som kaller alle til frelse med løftene om de kommende goder, ta Du selv imot våre bønner i denne stund, og led våre liv etter Dine bud, hellige våre sjeler, rens våre legemer, rettled våre tanker, og rens våre forestillinger, og fri oss fra enhver sorg, ondskap og sykdom, vern oss med Dine hellige engler slik at vi under deres beskyttelse og ledelse må oppnå enhet i troen og komme til forståelse av Din utilgjengelige herlighet, for Du er velsignet til evighetenes evigheter. Amen.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger) 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.  

Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske deg høylover vi. (Bøyning*) 

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.

[I fasten ber vi Hl. Efraim Syrerens Bønn]

Bønn av Hl. Mardarios 
Hersker og Gud, allmektige Fader, Herre enbårne Sønn Jesus Kristus, og Hellig Ånd, én Guddom, én kraft, forbarm Deg over meg en synder, og frels meg, Din uverdige tjener, på det vis som behager Deg, for Du er velsignet til evighetenes evigheter. Amen. 

Bønn av Hl. Basilios den Store 
(Leses fra 22. september til Palmesøndag)
Allmektige Herre, alle ånders og alt kjøds Gud, Du som bor i det høye og ser ned til de ringe, Du som ransaker hjerte og nyrer og avslører menneskenes hemmeligheter, Du evige lys uten begynnelse, uforanderlig og uomskiftelig, ta Du selv, udødelige Konge, imot våre bønner som vi i denne stund frembærer med urene lepper i visshet om Din store barmhjertighet. Forlat oss våre overtredelser, våre bevisste og ubevisste synder i gjerning, ord og tanke, og rens oss fra alt ondt som besudler vårt kjød og vår ånd. La oss få gjennomvandre denne livsnatt med årvåkent hjerte og nøkternt sinn i forventning om Din enbårne Sønns komme, vår Herre og Gud og Frelser Jesu Kristi åpenbarelsesdag, da alles Dommer skal komme i herlighet for å gi hver og en etter hans gjerninger, så Han ikke finner oss sovende og late, men våkne og rede til gjerning og til å stige inn i Hans herlige og guddommelige bryllupssal, hvor gjestenes jubel alltid lyder, og hvor det er usigelig godt for dem som skuer Ditt usigelig gode åsyn. For Du er det sanne lys som opplyser og helliger alt, og Deg lovsynger all skapning i evighet. Amen. 

Av den Samme 
Deg velsigner vi, høyeste Gud og miskunnelige Herre, som alltid gjør det som er stort og uransakelig, herlig og forferdelig med oss uten tall, Du som har gitt oss søvn til tilfredsstillelse av vår skrøpelighet og hvile fra kjødets besværlige strev. Vi takker Deg for at Du ikke har latt oss forgå i våre synder, men som vanlig har vist Din kjærlighet til menneskene og reist oss fra bevisstløsheten til å prise Din makt. Derfor påkaller jeg Din umåtelige godhet og ber Deg opplyse våre tanker, øyner og lepper og fyll vår munn med Din pris, så vi uavlatelig kan besynge og bekjenne Deg for alt og i alt som vår ærverdige og evige Gud Fader, til like med Din enbårne Sønn og allhellige og gode og livgivende Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Kom, la oss tilbe og falle ned for Gud, vår Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Gud og Konge. 
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Konge og vår Gud.
(Med tre bøyninger) 

Salme 120 (121)
Jeg løftet mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. La ikke din fot vakle, din vokter vil ikke blunde. Se, Han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren skal vokte deg; Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Herren skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. 

Salme 133 (134) 
Se, velsign Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus, i vår Guds tempelgårder. Om nettene løft hendene mot det hellige og velsign Herren. Herren velsigne deg fra Sion, Han som skapte himmel og jord.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.
Trisagionbønnene 
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)  
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.  
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)  
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.  
Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 
Troparia
8. Tone 
Kom i hu, o gode Herre, Dine tjenere, og tilgi all synd de har begått i sitt liv, for ingen uten Du er uten synd og Du har makt til å gi de hensovnede fred.

I Din dype visdom bereder Du alt i kjærlighet til menneskene, og skjenker alle det som gagner, vår eneste Skaper, gi Du Dine tjenere sjelefred, o Herre, for det var på Deg de håpet, vår Skaper, vårt Opphav og vår Gud.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. 

Med de hellige, o Kristus, la Dine tjeneres sjeler hvile, hvor verken sykdom eller sorg eller klage finnes, men kun evig liv.

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Alle slekter priser deg, Gudføderske og Jomfru; for i deg tok Kristus, vår grenseløse Gud, bolig. Salig er også vi som har deg som beskytterinne. For dag og natt ber du jo for oss, og vårt fedreland styrker du med dine bønner. Derfor roper vi med sang til deg: Fryd deg, du som er full av nåde, Herren er med deg.
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tolv ganger)

Kom i hu, o Herre, våre fedre og brødre som har sovnet inn med håp om oppstandelse og evig liv, ja alle som har vandret hen i fromhet og i tro, og tilgi dem all synd, begått med eller uten vilje, i ord eller gjerning eller tanke, og la dem få bo på det lyse og svale hvilens sted hvor all sykdom, sorg og plage ikke finnes, der hvor Ditt åsyn lyser og gleder alle Dine hellige. Gi både dem og oss del i Ditt Rike og Dine usigelige, evige goder og la oss få nyte Ditt uendelige og salige liv. For Du er liv og oppstandelse og sjelefred for Dine hensovnede tjenere, Kristus vår Gud, og Deg oppsender vi ære, til like med Din evige Fader og Din hellige og gode og livgivende Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Høylovede, evige Jomfru, velsignede Gudføderske, frembær du vår bønn til din Sønn og vår Gud om frelse for våre sjeler.

Faderen er min forhåpning, Sønnen min tilflukt, Helligånden min beskyttelse: Hellige Treenighet, ære være Deg.

All min forhåpning står til deg, Guds Moder, bevar du meg under ditt vern.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, 
nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger) 

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.

Tilgi, forlat og løs oss, o Gud, fra våre synder, begått med og uten vilje, i ord eller gjerning, bevisst eller ubevisst, om dagen og om natten, i sinnet og med tanken, ja, tilgi oss alt, for Du er god og elsker menneskene. (Med en bøyning)

Herre, forbarm Deg. (Tolv ganger)

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start