tirsdag 26. november 2013

Kommer snart!


Innhold
Innledningsbønnene; Midnattstimen; Ytterlige Morgenbønner; Matutin/Orþros; Den Første Time (Prim); Den Tredje Time (Ters); Den Sjette Time (Sekst); Typika; Bønner til Morgenmåltidet; Den Niende Time (Non); Den Ellevte Time (Vesper); Bønner til Aftenmåltidet; Den Tolvte Time (Det Store og Lille Kompletoriet); Ytterlige Aftenbønner; Apolytikia og Kontakia til hver dag; Påskens Tidebønner; Påskens Kanon; Forberedelse til Nattverden; Takkebønner etter Nattverden; Bønner ved Forskjellige Behov; Hl. Johannes Krysostomos’ Guddommelige Liturgi; Trisagion for de Hensovnede

Kommer desember 2013 

Forholdet mellom stat og Kirke

av Patriark Kirill av Moskva
Fra et intervju med avisen Smolenskiye Novosti.

Kirken beskytter sin egen frihet fordi den er sikker på at dens selvstendighet gir henne en mulighet til å være en fullverdig åndelig talsmann. All slags blanding av stat og Kirke er en fare for Guds formål. En preken lyder høyt og overbevisende kun når den forkynnes av en fri kirke.

Oversatt fra: 'Separation of Church & state to remain intact – Russian Patriarch'Et patriarkat betyr kanonisk jurisdiksjon over alle ortodokse
folk innenfor et visst geografisk område, ikke kun én stat eller ett folkeslag.

I noen land – og dette er veldig synlig nå med situasjonen i Ukraina – blir patriarken av Moskva og hele Russland knyttet kun til Den russiske føderasjon og hans prinsipper til den russiske regjeringens politikk… Patriarkatet er ikke en enhet innenfor ett visst land, det er ikke en kirkelig enhet som dekker ett visst ethnos. Det betyr kanonisk jurisdiksjon over en del av verden….Alle [i dette området] er del av hans flokk, og dette setter visse grenser for patriarken, som må ta hensyn til alle de ortodokse folkeslagene under hans jurisdiksjon.

Oversatt fra: 'Patriarch Kirill denies being vehicle of Kremlin policy'

Kirken kjemper imot nasjonalisme


Til alle tider vil Kirken støtte kampen mot nasjonalisme og fascisme, mot opphøyelsen av en nasjon over en annen, mot å forvrenge nasjonal historie for politisk påvirkning, mot å utjevne moralske verdier gitt oss av Gud og mot ødeleggelsen av folkets åndelige og kulturelle tradisjoner.

mandag 25. november 2013

Takkebønner Etter Nattverden

Dette er et tillegg til den kortfattede samlingen i Arkimandritt Johannes R. Johansens Ortodoks Bønnebok (Oslo: Solum Forlag, 2002), og inneholder resten av bønnene man finner i vanlige greske og slaviske bønnebøker.

Og etter å ha mottatt den gode Kommunionen 
I de livgivende og mystiske Gavene, 
Oppsend med det samme lovsang og takkebønn, 
Og rop inderlig til Gud fra din sjel:

Ære være Deg, Gud, ære være Deg. (Tre ganger)

Jeg takker Deg, Herre... (Ortodoks Bønnebok, s.32)

Bønn av Hl. Basilios den Store
O Kristus, Hersker og Gud... (Ortodoks Bønnebok, s.33)
Bønn av Hl. Simon Metafrastes
Du som gledelig gir meg Ditt Legeme til føde,
Du som er ild, og ikke brenner opp de uverdige,
Svi Du meg ikke, min Hersker,
Men far igjennom meg for mine lemmers rettledning,
Inn i alle mine deler, mine tøyler, og mitt hjerte.
Brenn opp alle mine overtredelsers torner.
Rens min sjel; helliggjør mitt sinn;
Gjør fast mine knær og ben;
Opplys mine fem sansers enkle enhet.
Nagle hele meg med Din frykt.
Stadig beskytt, våk over, og bevar meg
Fra hver sjelforstyrrende gjerning og ord.
Rens, tvett, og gjør meg oppriktig;
Gjør meg vakker, gi meg forståelse, og opplys meg.
Framvis meg som Åndens bolig alene,
Og ikke lenger som syndens hvilested,
Slik at, som Din bolig ved deltakelse i Din Nattverd,
Hver ugjerningsmann og lidenskap må flykte fra meg som ild.
Som forbedere bringer jeg Deg alle de hellige:
De ulegemlige makters skare,
Din forløper, de vise apostler,
Og også, Din rene og uplettede Moder.
Ta imot disses forbønner, min barmhjertige Kristus,
Og gjør meg som tilber Deg et lysets barn.
For kun Du er vår helligelse, o Gode,
Og våre sjelers opplysning;
Og hver dag, til Deg, som til vår Gud og Hersker,
Oppsender vi passende lovsang.
Herre, Jesus Kristus vår Gud... (Ortodoks Bønnebok, s.33)

Allhellige Herskerinne og Gudføderske... (Ortodoks Bønnebok, s.33)

Simeons Sang
Nå lar Du Din tjener fare herfra i fred, o Hersker, etter Ditt ord; for mine øyne har sett Din frelse, som Du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for Ditt folk Israel.
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.
Apolytikion til Hl. Johannes Krysostomos*
Nåde strålte frem fra din munn som et fyr og har opplyst hele verden, og har åpenbart begjæringsløshetens rikdommer for alle, og vist oss ydmykhetens høyde. Men mens du lærer oss med dine ord, fader Johannes Krysostomos, be til Ordet, Kristus vår Gud, om frelse for våre sjeler.

 Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.

Kontakion til Hl. Johannes Krysostomos
Fra himlene har du mottatt guddommelig nåde, og med dine lepper lærer du alle å tilbe den Ene Gud i Treenighet, Johannes Krysostomos, du høyt velsignede og rettferdige. Det er rett at vi hyller deg, for du er en lærer som åpenbarer det guddommelige.

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Ved bønnene, o Herre, fra alle Dine hellige og Gudfødersken, skjenk oss Din fred, ja forbarm Deg over oss, for Du alene er miskunnelig.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tolv ganger) 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske deg høylover vi. (Bøyning

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen. 

Over deg, høyt benådede, fryder seg alt det skapte, englenes skare og menneskenes ætt; hellige tempel og åndelig paradis, jomfruelighetens lovpris. For fra deg tok Gud kjød og ble et lite barn. Han som fra evighet er vår Gud. Derved ble ditt skjød Hans tronstol og din buk ble videre enn himmelen. Over deg, høyt benådede, fryder seg alt det skapte: Ære være deg. (Bøyning

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.


*Dersom Hl. Basilios den Stores eller Hl. Gregorios Dialogos' liturgier feires, leser vi deres apolytikion og kontakion i stedet.

Forberedelsesbønner til deltakelse i den hellige Nattverden

Dette er et tillegg til den kortfattede samlingen i Arkimandritt Johannes R. Johansens Ortodoks Bønnebok (Oslo: Solum Forlag, 2002), og inneholder resten av bønnene man finner i vanlige greske og slaviske bønnebøker. 

Etter de vanlige morgenbønnene, fortsetter vi slik:

Kom, la oss tilbe og falle ned for Gud, vår Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Gud og Konge. 
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Konge og vår Gud.
(Med tre bøyninger) 

Salme 22 (23) 
Herren hyrder meg, jeg skal ikke mangle noe. Han har latt meg ligge i grønne enger, Han ledet meg til hvilens vann. Han omvendte min sjel. Han førte meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, skal jeg ikke frykte noe ondt. For Du er med meg. Din kjepp og Din stav, de trøstet meg. Du dekket bord for meg like foran mine fiender. Du salvet mitt hode med olje. Ditt beger beruser meg sterkt. Din miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus i lange tider. 

Salme 23 (24) 
Jorden hører Herren til, og alt det som fyller den, verden og de som bor der. For Han har grunnlagt den på havet, grunnfestet den på strømmende vann. Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på Hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har lengtet etter forfengelighet i sin sjel og ikke har sverget falsk ed. Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser. Dette er en slekt som vender seg til Ham, som søker ansiktet til Jakobs Gud. Løft portene, dere prinser, og løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem er denne ærens konge? Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid. Løft portene, dere prinser, og løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem denne ærens konge? Herren Sebaot, Han er ærens konge. 

Salme 115 (116:10-19) 
Jeg trodde, derfor talte jeg; jeg var hardt plaget. Jeg sa i min angst: Alle mennesker lyver. Hva kan jeg gi Herren igjen for alt det gode Han har gjort mot meg? Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Jeg vil oppfylle mine løfter til Herren foran hele Hans folk. Det er kostbart i Herrens øyne at Hans trofaste dør. Å, Herre, jeg er Din tjener, en tjener og sønn av Din tjenestekvinne. Du har løst mine lenker. Jeg skal slakte takkoffer til Deg og påkalle Herrens navn. Jeg vil oppfylle mine løfter til Herren foran hele Hans folk, i forgårdene til Herrens hus, midt inne i deg, Jerusalem.


Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja, ære være Deg, Gud.
(Tre ganger med bøyninger*)
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Troparia i 6. Tone 
(Ortodoks Bønnebok, s.25)

Bønn av Hl. Basilios den Store
Herre og Hersker, Jesus Kristus... (Ortodoks Bønnebok, s.26)

Bønn av Hl. Basilios den Store
Jeg vet, o Herre... (Ortodoks Bønnebok, s.28)

Bønn av Hl. Johannes Krysostomos 
Herre min Gud, jeg vet at jeg ikke er verdig, eller god nok, til at Du skulle trede inn under min sjels tak, for alt er øde og nedverdiget, og Du har intet sted i meg å hvile Ditt hode. Men liksom Du nedverdiget Deg fra høyden for vår skyld, tilpass Deg nå min ydmykhet. Og som Du valgte å ligge i en hule, og i en krybbe med uforstandige dyr, velg også å legge Deg ned i min uforstandige sjels krybbe og stige inn i mitt besudlede legeme. Og liksom Du ikke foraktet å stige inn og spise med syndere i huset til Simon den spedalske, gi Ditt samtykke også til å trede inn under min spedalske og syndige sjels tak. Og liksom Du ikke frastøtte kvinnen, som var en skjøge og synder slik som meg, når hun nærmet seg for å røre ved Deg, vær også barmhjertig mot meg en synder, når jeg nærmer meg for å røre ved Deg. Og liksom Du ikke avskydde leppene til henne som kysset Deg, avsky heller ikke min munn, mer besudlet og uren enn hennes, heller ikke mine lepper som er motbydelige, urene, og uhellige, heller ikke min tunge, enda mer uren. Men la Ditt allhellige Legeme og Ditt dyrebare Blods kull være til min ydmyke sjel og kropps helligelse, opplysning og styrkelse, til å lette byrden av mine mangfoldige forbrytelser, til forsvar mot hver av djevelens gjerninger, til å avverge og hindre mine stygge og ondskapsfulle vaner, til å døde mine lidelser, oppfylle Dine bud, øke Din guddommelige nåde, og nå Ditt Rike. For jeg nærmer meg ikke med frekkhet, Kristus min Gud, men lik en som finner mitt mot i Din uforståelige godhet, og for at jeg ikke, ved lenge å avstå Din Nattverd, blir et bytte for den åndelige ulven. Derfor ber jeg Deg, som alene er hellig, o Hersker, hellige min sjel og mitt legeme, mitt sinn og mitt hjerte, mine tøyler og indre deler, og forny meg helt. Befest Din frykt i mine lemmer, og gjør Din helligelse uutslettelig i meg. Og vær Du min hjelper og forsvarer, led mitt liv i fred, og gjør meg verdig til å stå ved Din høyre hånd med Dine hellige, på forbønner fra Din allrene Moder, Dine ulegemlige tjenere og ubesudlede makter, og alle Dine hellige som fra evighet har vært Deg til behag. Amen.

Bønn av Hl. Johannes Krysostomos
Allmektige Herre, jeg er ikke verdig... (Ortodoks Bønnebok, s.29)

Bønn av Hl. Johannes Krysostomos 
Herre Jesus Kristus min Gud, forløs, tilgi og forlat mine svakheter, feil, og forbrytelser, som jeg, Din syndige, udugelige og uverdige tjener, har begått fra min ungdom av til denne dag og time, bevisst eller ubevisst, i ord, gjerning eller tanke, planer eller sysler, eller med noen av mine sanser. På forbønner av henne som bar Deg uten sæd, den ubesudlede og evig-jomfru Maria, Din Mor, mitt eneste håp som ikke gjør til skam, mitt forsvar og frelse, og gjør meg verdig uten fordømmelse til å delta i Dine ubesudlede, udødelige, livgivende, og fryktelige Mysterier, til syndenes tilgivelse og evig liv, til helligelse, opplysning, forstyrkelse, helbredelse og helse på både sjel og kropp, og til å hviske bort og tilintetgjøre mine ondskapsfulle planer, tanker eller hensikter, og de onde ånders nattlige fantasier. For riket er Ditt, og makten, æren, hederen og tilbedelsen, med Faderen og Helligånden, nå og alltid, og til evighetenes evigheter. Amen.

Bønn av Hl. Johannes Damaskenos
Hersker og Herre, Jesus Kristus, vår Gud... (Ortodoks Bønnebok, s.28)

Bønn av Hl. Simon den Nye Teologen 
Fra skjemte og besudlede lepper, 
Fra et urent og avskylig hjerte, 
Fra en ussel og skitten tunge, 
Fra en fordervet og uren sjel, 
Ta imot, o min Kristus, mitt bønnerop, 
Ja, forakt meg ikke, støt meg heller ikke bort, 
Heller ikke mine ord eller min væremåte, 
Min skamløshet eller frekkhet. 
Men i frihet la meg fortelle Deg, 
O min Kristus, hva jeg ønsker; 
Lær meg heller nå 
Hva jeg må gjøre og si. 
Jeg har syndet mer enn skjøgen 
Som, når hun fant ut hvor Du bodde, 
Gikk og kjøpte kostlig myrra, 
Og med dristighet nærmet Deg, 
For å salve og vaske Dine føtter, 
O min Kristus, min Gud og Hersker. 
Liksom Du ikke frastøtte henne 
Når hun kom med et inderlig hjerte, 
Så støt meg ikke bort, o Ord. 
Nei, men gi meg heller 
Å omfavne og kysse Dine føtter 
Og vaske dem med tårestrømmer, 
Og, som om med kostbar myrra, 
Salve dem med dristighet. 
Tvett meg med mine tårer, og derved 
Rens meg, Guds Ord, og vask meg. 
Forlat mine overtredelser, 
Og gi meg tilgivelse. 
Du kjenner all min ondskap, 
Du kjenner også mine sår, 
Og Du ser mine skader. 
Men Du kjenner også min tro, 
Du ser min iver, 
Og Du hører mine sukk. 
Du overser ikke, 
En eneste tåre, o Frelser, 
Heller ikke en brøkdel av en tåre, 
O min Herre Gud og Skaper. 
Ja, Dine øyne så min tilværelse, 
Når den fortsatt var uformet. 
I Din Bok er alle tanker og gjerninger, 
Selv de som enda ikke er begått, 
Allerede nedskrevet for Deg. 
Se min ydmykhet og strev. 
Se hvor stor min lidelse er. 
Og, alles Gud, tilgi meg 
Alle synder jeg har begått. 
Så jeg med et tvettet og rent hjerte, 
Et sinn skjelvende med gudsfrykt, 
Og en knust og ydmyk sjel, 
Kan nærme meg til å delta i 
Dine allrene og uplettede Mysterier, 
Hvorfra alle som eter og drikker Deg 
Med et oppriktig og uskyldig hjerte 
Er både helliggjort og levendegjort. 
For Du sier, o min Hersker: 
Han som eter Mitt Kjød og 
Som også drikker Mitt Blod 
Han forblir sannelig i Meg, 
Og i ham forblir Jeg også. 
Sant er dette ord talt 
Av min Herre og Gud og Hersker; 
For de som deltar i 
Disse guddommelige og hellige nåder 
Som gir guddommeliggjøring, 
Er sannelig ikke lenger alene, 
Men er med Deg, Kristus, Du sanne Lys 
Av den Hellige, Treenige Morgenstjernen, 
Som opplyser hele verden. 
For ikke å forbli alene 
Og langt fra Deg, Livgiver, 
Min Ånde, mitt Liv, min Glede, 
Hele verdens Frelse, 
Nærmer jeg meg nå Deg 
Med en knust og gråtende sjel. 
O Du mine overtredelsers forløsning, 
Jeg ber Deg ta meg imot, 
Slik at jeg kan delta i 
Dine livgivende, uskyldige Mysterier, 
Og ikke lide fordømmelse; 
Så Du må, som Du sa 
Forbli i meg, som er tredoblet i min elendighet; 
Så den usselige løgneren ikke finner meg 
Uten Din guddommelige nåde, 
Og svikefullt forfører meg, 
Og med sin sluhet lurer meg 
Bort fra Dine ord som guddommeliggjør meg. 
Derfor faller jeg ned for Deg, 
Og roper inderlig til Deg: 
Som Du tok imot Både den fortapte og skjøgen 
Som nærmet Deg, på lik måte, 
O Miskunnelige, motta meg, 
Den utsvevende og syndige, 
Den mest fortapte og usselige, 
Når jeg nå nærmer meg Deg 
Med en knust og ydmyk sjel. 
Frelser, jeg vet godt at ingen 
Har syndet mot Deg som jeg, 
Eller har begått misgjerninger som mine. 
Men dette vet jeg også: 
Ikke overtredelsens mengder, 
Heller ikke mine synders størrelse, 
Kan overgå min Gud og Frelsers 
Store tålmodighet og nåde 
Og uendelige menneskekjærlighet. 
For med medlidenhetens salve 
Renser Du og gjør lysende 
Alle som inderlig omvender seg; 
Og Du gjør dem deltakere 
I Ditt lys i all overflod, 
Og sanne deltakere i Din Guddommelighet. 
Og – under for englene 
Og for menneskelig forståelse – 
Du taler ofte med dem 
Som med sanne venner. 
Dette gir meg dristighet, 
Dette gir meg vinger, Kristus Gud. 
Fordi jeg håper på mengden 
Av Dine velgjerninger mot oss, 
Med fryd, men mens skjelvende, 
Deltar jeg nå i Ilden. 
Selv om jeg er gress – o forferdelige under – 
Er jeg usigelig svalet, 
Liksom busken på Sinai i gammel tid 
Som ikke ble brent, selv om den var flammende. 
Derfor, med et takknemmelig sinn 
Og et takknemmelig hjerte, 
Takknemmelig også i mine lemmer, 
I min sjel og i mitt legeme, 
Tilber og opphøyer jeg Deg, 
O min Gud, og lover Deg, 
Som En sannelig velsignet, 
I all evighet. Amen.

Bønn av Hl. Simon Metafrastes
Høyeste, reneste og uforgjengelige Herre... (Ortodoks Bønnebok, s.27)

Bønn av Hl. Johannes Damaskenos
Jeg står for Ditt tempels port... (Ortodoks Bønnebok, s.29)

Bønn av Hl. Johannes Krysostomos
Jeg tror, Herre... (Ortodoks Bønnebok, s.30)

Bønn av Hl. Simon Metafrastes
Se, jeg nærmer meg... (Ortodoks Bønnebok, s.30)

Ta imot meg i dag... (Ortodoks Bønnebok, s.30)

Forferdes, menneskebarn... (Ortodoks Bønnebok, s.30)

Troparia
Med kjærlighet... (Ortodoks Bønnebok, s.30-31)

lørdag 23. november 2013

Noen ord om Den guddommelige liturgi

av Elder Sofroni (Saharov) av Essex


Presteskapet er ikke gitt mennesket som en belønning for  gode gjerninger, men som en gave til Kirkens oppbyggelse. En blir prest for å feire Den guddommelige liturgi og helliggjøre folket. Presten har også en sosial betydning, siden han må ordne med kirkens byggelse og de kristnes lidelse. Så han trenger også disse egenskapene, i tillegg til åndelighet.

Den guddommelige liturgi skjedde én gang for alltid. Den er evig. Hver gang Den guddommelige liturgi feires, løftes vi opp til dens høyde. Hvis vi lever noen deler av Den guddommelige liturgi, vil vi forstå dens veldighet, som skjedde med Hl. Serafim av Sarov som så at engler kom til kirken under Den lille inngang. Vi følger Den guddommelige liturgi, fordi vi ikke lever den, eller til vi lever den.

Den guddommelige liturgi lærer oss å leve med hjertet. Ved å feire Den guddommelige liturgi holder vi Kristi bud: ’Drikk herav til minne om Meg’ (Lk. 22:19; 1 Kor. 11:24). Det er derfor vi sier: ’Vi ihukommer dette frelsende bud...’ Dette er ikke et psykologisk faktum, men åndelig. Derfor, hver gang Den guddommelige liturgi feires, er vi lydhøre til Kristi ord, og vi gjennomtrenger Det guddommelige mysterium i Kristi Liturgi.

Det Gud gjorde én gang, forblir nå i all evighet. Dette skjer med Den guddommelige liturgi. Én gang feiret Kristus den i det øvre rom med Den mystiske nattverd, og dette forblir i all evighet. Den kristne, ettersom han ofrer og hvor vidt han gjennomtrenges av Nåden med denne ’ånden’ av Den guddommelige liturgi, mottar nåde fra Gud, og renses fra lidenskaper. Den guddommelige liturgi er i dens fullkommenhet en bønn for hele verden. Dette er det såkalte kongelige presteskaps tjeneste. Derved når menneskets denne alderens ende. Han venter ikke på Herrens dag, men denne Herrens dag kommer til ham. Så han blir tidløs ved Nåden.


onsdag 20. november 2013

Apolytikia og Kontakia: november

NOVEMBER

1. november: De hellige ubetalte undergjørerne Kosmas og Damian
(vin og olje tillatt)
Apolytikion i 8. Tone
Hellige ubetalte undergjørere, kom oss til hjelp i vår sykdom; uten betaling tok dere imot, uten betaling gi også til oss.

Kontakion I 2. Tone
Etter å ha mottatt helbredelsens nåde, gir dere helse til dem i nød, herlige leger og undergjørere. Ved deres besøkelse, kast derfor ned våre fienders dristighet, og ved deres mirakler, helbred verden.2. november: De hellige martyrene Akindynos, Afthonios, Elpideforos og Anempodistos
Apolytikion i 2. Tone
Velsignet er jorden som drakk deres blod, O Herrens seiersmenn, og hellige er tabernaklene som mottok deres ånder; for i stadion seiret dere over fienden, og dere forkynte Kristus med dristighet. Vi ber dere: bønnfall Ham, Den gode, om å frelse våre sjeler.

Kontakion i 1. Tone
Som fem ufeilbare stjerner av den store Herlighetens Sol, strålte Kristi vår Guds stridsmenn over hele jorden, og drev bort lidenskapenes dysterhet mens de uttømte rikelig nåde over alle de troende uten hindring eller stans; og de gir frelse som ingen synd kan røre, ved et håp fylt av tro.

3. november: De hellige martyrene Akepsimas, Josef og Aethalas
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 2. Tone
Ærverdig feiret du Kristi mysterier, og ble selv et offer Han tok imot; for Kristi kalk drakk du av i herlighet, o vise Akepsimas, med dine medutøvere, og ber ustanselig til Kristus for oss alle, o hellige.4. november: Vår rettferdige fader Joannikios den Store
Apolytikion i 8. Tone
Med dine tårestrømmer vannet du ørkenens ødemark, og ved dine dype sukk bar du frukt, hele hundre ganger det du hadde gjort; og du ble et lys, og strålte frem under i verden, vår rettferdige fader Joannikios. Be til Kristus vår Gud om frelse for våre sjeler.

Kontakion i 4. Tone
Vi troende samler oss alle i dag for å feire ditt hellige minne, o rettferdige Joannikios; og vi ber deg å gå i forbønn for oss, så vi finner stor miskunn hos Kristus vår Herre.

5. november: De hellige martyrene Galaktion og Episteme
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, I deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 2. Tone
Kristi martyrer tok dere imot i sin felleskap, for dere kjempet tappert gjennom veldige prøvelser; berømte Galaktion og din hellige ektefelle og medlider Episteme, begge ber dere til den ene Gud og Herre for oss.

6. november: Vår hellige fader blant de hellige, Paulus Bekjenneren av Konstantinopel
Apolytikion i 3. Tone
Din bekjennelse av den ene guddommelige tro viste deg for Kirken å være en ny Paulus og en med stor iver blant prestene, du hellige. Sammen med deg roper både Abel og Zakarjas’ hellige blod til Herren. Rettferdige fader, be til Kristus vår Gud for oss om at Han gir oss sin store miskunn.

Kontakion I 2. Tone
Du skinte på jord som en strålende stjerne, og nå opplyser du hele Kirken som du stridde for ved å gi ditt eget liv, o Paulus, og som Abel og Zakarja roper ditt blod tydelig til Herren.7. november: De hellige trettitre martyrer av Meletine
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, I deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 4. Tone
Martyrenes strålende og lysende kor har i dag kommet til oss og smykket Kirken med strålende under og noetiske lys; derfor ber vi Deg, o Frelser, mens vi feirer deres hellige minne, at Du ved deres forbønner berger oss fra all fare, Du Gud som er miskunnelig og elsker menneskene.

8. november: Synaxis av Sjefsengelen Mikael og de andre ulegemlige skarer
(hviledag: vin og olje tillatt)
Apolytikion i 4. Tone
Førere for de himmelske hærskarer, beskytt oss uverdige under deres ærefulle vingers skjul, og gå i forbønn for oss som roper: Redd oss fra all ulykke, for dere leder jo de høyere makter.

Kontakion i 2. Tone
Guds erkeengler, tjenere for Guds herlighet, ledere for englene og veiledere for menneskene: Be om det som gagner oss og om stor miskunn, for dere er englenes førere.9. november: Vår hellige fader blant de hellige, Nektarios av Pentapolis
Apolytikion i 1. Tone
Selyvrias barn og Aeginas vokter, rettferdighetens sanne venn som viste deg i de siste år, vi troende ærer deg, o Nektarios, som Kristi fromme tjener, for du uttømmer helbredelse over alle som roper til deg: Ære være Kristus som har forherliget deg. Ære være Ham som gjorde deg mirakuløs. Ære være Ham som ved deg gjør under for alle.

Kontakion I 8. Tone
Kom, la oss alle opphøye ortodoksiens nye strålende stjerne, og Kirkens guddommelige og nybygde mur; og med gledelig hjerte la oss lovsynge ham. Ved Helligåndens gjerning var han forherliget, og uttømmer rikelig nåde av mirakuløs helbredelse over dem som roper: Fryd deg, Fader Nektarios.10. november: De hellige apostlene Olympias, Rodion, Erastus, Sosipater og Quartus
Apolytikion i 3. Tone
Hellige apostler, be den miskunnelige Gud om syndenes forlatelse for våre sjeler.

Kontakion i 4. Tone
Apostlenes høytidelige feiring er åpenbart for oss i dag, og synelig gir guddommelig tilgivelse av synder for dem som i trofasthet feirer deres minne.

11. november: De hellige martyrene Menas, Viktor, Vincent og Stefani
Apolytikion i 5. Tone
Med en tapper sjel kjempet du i martyrdommen, og etter å ha stridd den gode strid mottok du underverkenes nåde fra himmelen, guddommelige og store Martyr Menas; for Gud har vist deg til verden som én som gjør store tegn, og Han har gjort deg til vår beskytter og en rask hjelp i nød og et årvåkent vern mot all skade.

Kontakion i 8. Tone
Som gudsinnede utøvere og martyrer som strevde for fromhet, ærer og forherliger Kirken i dag den seirende Menas, adle Viktor, modige Vincent og tapre Stefanis guddommelige strid og kamp, og i kjærlighet påkaller og forherliger den Kristus, som elsker menneskene.12. november: Vår fader blant de hellige, Johannes den Miskunnelige av Alexandria
Apolytikion i 8. Tone
I tålmodighet har du vunnet din pris, rettferdige Fader. Ustanselig utholdt du i bønn, du elsket de fattige og forsørget dem i alt. Be derfor til Kristus vår Gud, o Miskunnelige, om frelse for våre sjeler.

Kontakion i 2. Tone
Din formue og rikdom gav du til de fattige, og du har derved mottatt himmelens rikdom. Av den grunn ærer vi alle deg med vår lovsang, o allvise Johannes, mens vi feirer ditt minne, du som bærer almissens og miskunnelighetens navn.13. november: Vår fader blant de hellige, Johannes Krysostomos, Erkebiskop av Konstantinopel
(hviledag: vin og olje)
Apolytikion i 8. Tone
Nåde strålte frem fra din munn som et fyr og har opplyst hele verden, og har åpenbart begjæringsløshetens rikdommer for alle, og vist oss ydmykhetens høyde. Men mens du lærer oss med dine ord, fader Johannes Krysostomos, be til Ordet, Kristus vår Gud, om frelse for våre sjeler.

Kontakion i 6. Tone
Fra himlene har du mottatt guddommelig nåde, og med dine lepper lærer du alle å tilbe den Ene Gud i Treenighet, Johannes Krysostomos, du høyt velsignede og rettferdige. Det er rett at vi hyller deg, for du er en lærer som åpenbarer det guddommelige.


14. November: Den hellige apostelen Filip
(hviledag: fisk tillatt)
Apolytikion i 3. Tone
Hellige apostel Filip, be den miskunnelige Gud om syndenes forlatelse for våre sjeler.

Kontakion i 8. Tone
Den gudforkynnende Filip, som var Din disippel og Din venn, og som etterliknet Din lidelse, har forkynt Deg for verden som sann Gud; ved hans bønner, o Frelser, bevar Din Kirke fra hennes lovløse fiender, ved den rene Gudfødersken, Du som er stor i miskunn.15. november: De hellige martyrene og bekjennerne Guria, Sjamuna og Diakonen Habib
(Begynnelsen av Julefasten)
Apolytikion i 5. Tone
Siden Du har gitt oss Dine hellige martyrers mirakler som en uovervinnelig borg, spre hedningenes råd ved deres forbønner, o Kristus vår Gud, og styrk rikets septre, siden Du alene er god og elsker menneskene.

Kontakion i 2. Tone
Stor nåde fikk dere ovenfra, o vise og lovprisede hellige; og derved beskytter dere alle dem som er i nød og prøvelser; derfor reddet dere en ung kvinne fra bitter død, o martyrer, og er sannelig Eddessas herlighet og alles glede.

16. november: Den hellige apostelen og evangelisten Matteus
Apolytikion i 3. Tone
Hellige apostel og evangelist Matteus, be den miskunnelige Gud om syndenes forlatelse for våre sjeler.

Kontakion i 4. Tone
Når du kastet vekk tollerens vekt og forentes med oppriktighetens bør, viste du deg å være en utmerket kjøpmann, som innsamlet rikdommer av himmelens visdom; derfor forkynte du sannhetens ord, o Matteus, og vekket menneskenes dovne sjeler ved å skrive om dommens forferdelige dag.17. november: Vår fader blant de hellige, Gregorios Undergjøreren av Neocaesarea
Apolytikion i 8. Tone
Ved årvåkenhet i bønn, og stadige underverk, ble du oppkalt etter dine gjerninger; be derfor til Kristus vår Gud, o fader Gregorios, om å opplyse våre sjeler, så vi ikke sovner inn i døden.

Kontakion i 2. Tone
Siden du har mottatt kraft fra Gud til å gjøre under, drev du bort sykdommer fra mennesker, o vise Gregorios, og med fryktelige tegn fikk du demonene til å skjelve; derfor kalles du Undergjøreren, og ble oppkalt etter dine gjerninger.18. november: De hellige martyrene Platon og Romanos
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, o Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 4. Tone
Ditt allhellige minne gleder hele verden, og kaller alle til ditt store og ærverdige tempel; der har vi alle samlet oss med jubel, og med oder synger vi om din seier, o martyr Platon, og med tro roper vi til deg: Fri ditt folk, o hellige, fra hedenske fiender.

19. november: Den hellige profeten Obadja
Apolytikion i 2. Tone
Mens vi feirer Din hellige profet Obadja, o Herre, ber vi Deg å frelse oss ved hans forbønner.

Kontakion i 8. Tone
Som en guddommelig utvalgt profet, forutsa du det som var langt unna, at frelsen skulle skje på Sionfjellet, for himmelens mysterier lyste på deg; siden du har din bolig i himmelen med profetene, og fryder deg i Kristus som du forkynte, be til Ham, o Obadja, om å frelse oss, som lover deg med kjærlighet.20. november: Forfest av den hellige Gudføderskens innføring i tempelet
Apolytikion i 4. Tone
Ved å blomstre frem den eneste evig-jomfru som frukt, vier hellige Anna oss alle i dag til gleden, i stedet for vår tidligere sorg; i dag oppfyller hun sitt løfte til Den høyeste, og fører med glede til Herrens tempel henne som er Guds Ords sanne tempel og rene Moder.

Kontakion i 4. Tone
I dag fylles hele verden med fryd og glede, på Gudføderskens herlige feiring, da den roper ut med stor røst: Hun er sannelig det himmelske tabernakel.21. november: Den hellige Gudføderskens innføring i tempelet
(hviledag: fisk tillatt)
Apolytikion i 4. Tone
I dag antydes Guds velbehag, og menneskenes frelse forkynnes, Jomfruen viser seg åpenbart i Guds tempel og bærer bud for alle om Kristus, så la oss juble for henne: Fryd deg, oppfyllelsen av Skaperens forsyn.

Kontakion i 4. Tone
Frelserens allrene tempel, prydelige Bryllupskammer og Jomfru, Guds herligeste smykke, føres i dag inn i Herrens hus, og med henne følger Helligåndens nåde, derfor hylles hun av englene som det himmelske tabernakel.

22. november: De hellige apostlene Filemon, Apfia, Arkippus og Onesimus
Innføringens Apolytikion
I dag antydes…

Apostlenes Apolytikion i 3. Tone
Hellige apostler, be den miskunnelige Gud om syndenes forlatelse for våre sjeler.

Innføringens Kontakion
Frelserens allrene tempel…

Apostlenes Kontakion i 2. Tone
Som strålende stjerner som opplyste hele verden lovpriser vi Kristi apostler, herlige Filemon, Onesimus og Arkippus, og med dem, den vise Apfia, og roper: Be ustanselig for oss alle.23. november: Våre fedre blant de hellige, Amfilokios av Ikonium og Gregorios av Agrigentum i Sicilia
Innføringens Apolytikion
I dag antydes…

Kirkefyrstenes Apolytikion i 4. Tone
Våre fedres Gud, som alltid gjør med oss etter Din mildhet; ta ikke Din miskunn fra oss, men ved Dine helliges forbønner, led våre liv i fred.

Innføringens Kontakion
Frelserens allrene tempel…

Kontakion til Hl. Amfilokios i 2. Tone
Du er guddommelig torden og en åndelig trumpet, du som planter troen og ødelegger vranglære. O kirkefyrste Amfilokios, du som tjener den Treenige Gud, og alltid er med englene i det høye, slutt ikke å be for oss, o hellige.

Kontakion til Hl. Gregorios i 4. Tone
Med Helligåndens stråler, som skinner med et stort lys, opplyser Kirken veien for dem som i dag feirer din herlige hensovnelse, o rettferdige fader, høyt velsignede Gregorios.


24. november: Våre fedre blant de hellige, de hellige hieromartyrene Klement av Roma og Peter av Alexandria
Innføringens Apolytikion
I dag antydes…

Kirkefyrstenes Apolytikion i 4. Tone
Våre fedres Gud, som alltid gjør med oss etter Din mildhet; ta ikke Din miskunn fra oss, men ved Dine helliges forbønner, led våre liv i fred.

Innføringens Kontakion
Frelserens allrene tempel…

Kirkefyrstenes Kontakion i 4. Tone
Guddommelige og urokkede tårn av Kristi Kirke, søyler av sann tro som er mektige og guddommelige: berømte Klement og Peter, ved deres forbønner, beskytt og våk over oss alle.25. Apodosis av Innføringen. De hellige martyrene Katerina og Merkurios
(hviledag: vin og olje tillatt)
Innføringens Apolytikion
I dag antydes…

Apolytikion til Hl. Katerina i 5. Tone
La oss alle prise Kristi høylovede og edle brud, den guddommelige Katerina, Sinais beskytter og vern, som også er vår støtte, tilflukt og hjelp; for med Helligåndens sverd har hun tiet de vantros vismenn; og kronet som martyr, ber hun nå om stor nåde for oss alle.

Apolytikion til Hl. Merkurios i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Innføringens Kontakion
Frelserens allrene tempel…

Kontakion til Hl. Katerina i 2. Tone
Reis dere i kor, dere som elsker de store og inspirerte martyrene, og opphøy den vise Katerina, som har bekjent og forkynt Kristus i stadion og har nedtrampet ormen, og spyttet på de veltalendes kunnskap.

Kontakion til Hl. Merkurios i 2. Tone
I høytidelighet var du innviet i det guddommelige, du vise og berømte Merkurios, og du ble et velbehagelig offer når du med iver drakk av Kristi vår Guds kalk; og nå ber du ustanselig for oss alle.26. november: Vår rettferdige fader Alypios
Apolytikion i 1. Tone
Du ble en tålmodighetens søyle og etterlignet Forfedrene, O oppriktige: Job i sine lidelser, Josef i fristelser, og de ulegemliges liv mens i legemet. O Alypios, vår rettferdige fader, be for oss til Kristus vår Gud om frelse for våre sjeler.
Kontakion i 8. Tone
I dag forherliger og lovsynger Kirken deg, o Alypios, som dydens grunnlag og klosterlivets skjønnhet. Ved dine bønner, fri fra alvorlige synder alle som lover og ærer din strid og gode gjerninger, du som er oppkalt etter sann frihet fra sorg.27. november: Den hellige martyren Jakob Perseren
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 2. Tone
Med tillit til din kone og frykt for dommedagen, viste du forakt for persernes ugudelige befaling, og du viste deg som en forherliget martyr for Kristus, når ditt kjød ble skåret som druer fra grenen.28. november: Den rettferdige martyr Stefan den Nye
Apolytikion i 4. Tone
Opplært på fjellet i asketiske verk og rustet med korset, bekjempet du de usynelige fienders åndelige hær; og når du tappert hadde skyndet deg til din lidelse, drepte du Kopronymos med den sanne tros sverd. For begge disse tingene har Gud kronet deg, o rettferdige martyr, velsignede og berømte Stefan.

Kontakion i 8. Tone
Med sanger og salmer, la oss opphøye den guddommelige Stefan, han som elsker Treenigheten, for med hele sitt hjerte æret han bildet av Herskeren, Hans Moder og alle de hellige. La oss nå i samstemmighet, lengsel og hjertelig glede rope til ham: Fryd deg, forherligede fader.29. november: Den hellige martyren Paramonos og Filumenos
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 2. Tone
Vervet av Kristus ved din tro og store kjærlighet, knuste du alle de onde fiendenes ranger; og i å motta seierens krone, o vise Paramonos og guddommelige Filumenos, bor dere nå blant englenes skare.30. november: Den hellige og ærverdige apostel Andreas den først kalte
(hviledag: vin og olje tillatt)
Apolytikion i 4. Tone
Som først kalt blant apostlene og sjefsapostelens bror, o Andreas, be til alles Hersker om at Han gir verden fred og våre sjeler stor miskunn.

Kontakion 2. Tone
La oss hylle den som bærer modighetens navn, forkynneren av det guddommelige, den først kalte blant Frelserens disipler, og Peters bror; for slik som han en gang ropte til ham, roper han nå til oss: Kom, vi har funnet Den ønskede.Klikk her for å høre alle november-apolytika sunget på gresk.

mandag 18. november 2013

Vesper

Den ellevte time
Vesper 
Presten: Velsignet er vår Gud, nå og alltid og til evighetenes evigheter.  
Folket: Amen. 
Presten: Ære være Deg, vår Gud, ære være Deg. 
Himmelske Konge og Hjelper, Sannhetens Ånd som er alle steder og som oppfyller alt, den gode Skatt og livets Giver, kom og ta bolig i oss, og rens oss fra alt ondt og frels, Du Gode, våre sjeler. 

Leseren leser trisagionbønnene:
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.

Presten: For Ditt er riket og makten og æren, Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. 
Leseren: Amen. 
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison) (Tolv ganger)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Gud, vår Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Gud og Konge. 
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Konge og vår Gud.
(Med tre bøyninger) 

Salme 103 (104)
Velsign Herren, min sjel. Overmåtelig opphøyd var Du, Herre, min Gud. Du har kledd Deg i høyhet og herlighet, og svøper lyset om Deg som en kappe. Du er Han som spenner himmelen ut som en teltduk, og tømrer sine høye saler i vannet. Han som gjør skyer til sin vogn og farer fram på vindens vinger. Han som gjør sine engler til ånder og sine tjenere til flammende ild. Han som grunnlegger jorden på dens søyler, aldri i evighet skal den rokkes. Dypet dekker Ham som en kappe, vannet skal stå over fjellene. Da Du truer, skal de rømme, de skal flykte for lyden av Din torden. De går over fjell og ned i daler, til stedet Du hadde fastsatt for dem. Du satte en grense de ikke går over, de skal aldri mer dekke jorden. Han som lar kilder velle fram i dalene, bekker skal renne mellom fjellene. De skal gi drikke til alle dyr på marken, ville esler får slukke tørsten. Der skal fuglene under himmelen finne bolig, de skal synge mellom steinene. Han vanner fjellene fra sin høye sal. Jorden mettes med frukten av Din gjerning. Han lar gresset spire fram for feet og vekster til nytte for mennesket, for å la brødet komme fra jorden. Vinen gir mennesket glede, for å la ansiktet skinne av olje, og brødet gir mennesket styrke i hjerte. Trærne på sletten får slukke tørsten, sedrene på Libanon, som Han har plantet. Der skal fuglene bygge rede, storkens hus står der allerede. De høye fjellene har steinbukken fått, klippene gir harene ly. Han skapte månen til å vise tidene, solen vet når den skal gå ned. Du sendte mørke, og natten kom. Da myldrer de fram, alle dyr i skogen. Unge løver brøler etter bytte, de krever sin føde fra Gud. Solen sto opp, de samlet seg, og skal legge seg i sine huler. Da går mennesket ut til sin gjerning og arbeider til kvelden kommer. Herre, hvor mange Dine gjerninger er. Alle har Du gjort med visdom, jorden ble fylt av det Du har skapt. Her er havet, stort og vidt, med en talløs vrimmel av dyr, både små og store. Der stevner skipene fram, der er Leviatan, som Du har skapt til å leke seg deri. Alle venter på Deg, at Du skal gi dem mat i rett tid. Du gir, og de sanker. 
Du åpner hånden, og verden fylles med det gode. 
Du skjuler ansiktet, og de blir grepet av redsel, Du vil ta livsånden fra dem, de skal dø og bli til støv igjen. 
Du skal sende ut Din Ånd, og de blir skapt, Du vil gjøre jordens skikkelse ny. 
Måtte Herrens ære vare evig og Herren glede seg over sine gjerninger. 
Han som ser på jorden så den skjelver, Han som rører ved fjellene så de står i røyk. 
Jeg vil synge for Herren hele mitt liv, spille for min Gud så lenge jeg er til. 
Måtte ordene mine gjøre Ham glad. Jeg vil glede meg i Herren. 
La synderne forsvinne fra jorden og ingen urettferdige finnes mer. Velsign Herren, min sjel. 
Og igjen: Solen vet når den skal gå ned. Du sendte mørke, og natten kom. 
Herre, hvor mange Dine gjerninger er. Alle har Du gjort med visdom. 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja, ære være Deg, Gud. (Tre ganger med bøyninger*)

Vårt håp, ære være Deg.

[Mens salmen leses ber presten de sju vesperbønnene] [1]
Diakonen: I fred, la oss be til Herren.  
Folket svarer på hver bønn: Herre, forbarm Deg (Kyrie eleison).  
Om fred fra det høye og frelse for våre sjeler, la oss be til Herren.  
Om fred i hele verden, om velgang for Guds hellige kirker, og om at alle må bli ett, la oss be til Herren. 
For dette hellige hus og for dem som treder herinn med tro, andakt og gudsfrykt, la oss be til Herren.  
For vår hellige erkebiskop NN., for det ærverdige presteskap og diakonatet i Kristus, for alle steder og hele folket, la oss be til Herren.  
For vår konge NN. og hans hus, for regjeringen og storting, for all vår øvrighet og vårt forsvar, la oss be til Herren.  
For denne by (bygd/dette kloster), for enhver by og hele landet og for alle de troende som bor der, la oss be til Herren.  
Om fruktbart vær, om overflod av markens grøde og om fredelige tider, la oss be til Herren.  
For de reisende på sjø og land og i luften, for de syke og lidende, for dem som er i fengsel og om at de må bli frelst, la oss be til Herren.  
Om at vi må befris fra enhver sorg, vrede og nød, la oss be til Herren.  
Hjelp oss, frels oss, forbarm Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.  
La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike Herskerinne, den evig jomfruelige Gudføderske Maria, sammen med alle de hellige, og overgi oss selv og hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.  
Folket: Til Deg, o Herre.  
Presten: For Deg tilkommer all herlighet, ære og tilbedelse, Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Folket: Amen.
[Leseren leser dagens kathisma fra Salmenes bok]
Diakon: Atter og atter, i fred, la oss be til Herren. 
Folket svarer på hver bønn: Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison) 
Diakonen: Hjelp oss, frels oss, forbarm Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.  
La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike Herskerinne, den evig jomfruelige Gudføderske Maria, sammen med alle de hellige, og overgi oss selv og hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.  
Folket: Til Deg, o Herre.  
Presten: For Din er makten, og Ditt er riket og kraften og æren, Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.
Sangerne synger Nødropssalmen:
Salme 140 (141) 
Herre, jeg ropte til Deg, hør Du meg. Hør Du meg, Herre. Herre, jeg ropte til Deg, hør Du meg. Lytt til mitt bønnerop, når jeg roper til Deg. Hør Du meg, Herre. 

La min bønn være som røkelse for Deg [diakonen begynner å tilrøke kirken], og mine løftede hender som et kveldsoffer. Hør Du meg, Herre. 

Herre, sett vakt for min munn, vern mine leppers dør. 
Bøy ikke mitt hjerte mot det onde, til å unnskylde urett med syndige unnskyldninger. 
Med dem som gjør urett, og jeg vil ikke tilhøre deres utvalgte. 
En rettferdig skal slå meg med kjærlighet og irettesette meg, men synderens olje skal ikke salve mitt hode. 
Men min bønn står stadig mot deres ondskap. Dommerne deres ble slukt borte ved berget. 
De skal høre mine ord, for de var gode. Som når en pløyer og velter opp jord, lå knoklene deres strødd ved dødsrikets gap. 
For mot Deg, Herre, Herre, er mine øyne vendt; jeg søkte tilflukt hos Deg. Riv ikke bort min sjel. 
Bevar meg fra snaren de setter for meg, for fellene til dem som gjør urett. 
La synderne falle i eget garn mens jeg går rett forbi. 

Salme 141 (142) 
Med min røst ropte jeg høyt til Herren, med min røst ba jeg min bønn til Herren. 
Jeg vil øse ut min klage for Ham, og fortelle Ham om min nød. 
Når min ånd ble svak, kjente Du min sti. 
På veien der jeg gikk, satte de en snare for meg. 
Jeg vendte blikket mot høyre og så; ingen kjentes ved meg. 
Jeg har ikke noe sted å flykte, ingen bryr seg om min sjel. 
Herre, jeg ropte til Deg. Jeg sa: Du er min tilflukt, min del i de levendes land. 
Hør når jeg roper, for jeg ble fattig og hjelpeløs. 
Fri meg fra dem som jager meg, de ble for sterke for meg. 

[Her begynner sangerne å tilføye vers fra Åttetoneboken, 
Menaion, Triodion eller Pentekostarion]

Til 10 vers 
Før min sjel ut av fengselet så jeg kan prise Ditt navn. 
De rettferdige skal vente på meg, helt til Du gjør godt mot meg. 

Salme 129 (130) 
Til 8 vers 
Fra dypet ropte jeg til Deg, Herre. Herre, hør min røst. 
Vend øret til mitt rop om nåde. 
Til 6 vers 
Dersom Du vil gjemme på synder, Herre, Herre, hvem kan da bli stående? For hos Deg er tilgivelse. 
For Ditt navns skyld ventet jeg på Deg, Herre; min sjel ventet på Ditt ord, min sjel satte sitt håp til Herren. 
Til 4 vers 
Fra morgenvakten til natten, fra morgenvakten la Israel vente på Herren. 
For hos Herren er miskunn, og hos Ham er kraft til å løse ut og Han skal løse Israel ut fra alle deres synder. 

Salme 116 (117) 
Til 2 vers 
Lovsyng Herren, alle folk, pris Ham, alle folkeslag. 
For Hans miskunn ble mektig over oss. Herrens troskap varer evig. 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. 

(Dagens Ðoksastikon fra Menaion

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

(Dagens Theotókion fra Åttetoneboken)

Mens sangerne synger dagens theotokion, kommer presten
og diakonen ut nordre dør og frem til den vakre port. 

Diakonen sier stille: La oss be til Herren. 

Presten bøyer seg og fremsier stille inngangsbønnen:
Aften og morgen og middag lovpriser, velsigner, takker og ber vi til Deg, alles Herre; la vår bønn gjelde som røkelse for Deg, og bøy ikke våre hjerter til onde ord eller tanker, men utfri oss fra alle som søker å fange våre sjeler, for til Deg, Herre, Herre, retter vi våre øyne, og på Deg håper vi, vår Gud, så gjør Du oss ikke til skamme. For Deg tilkommer all ære, heder og tilbedelse, Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Diakonen sier stille: Velsign den hellige inngang.

Presten sier stille: Velsignet er Dine helliges inntog, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Når sangerne er ferdige med å synge, sier diakonen:
Visdom. La oss gi akt.

Sangerne synger Fos Hilaron:  
Glade lys fra den hellige, salige, udødelige og himmelske Faderens hellige herlighet: Jesus Kristus. Kommet til solnedgangen skuer vi aftenlyset og lovpriser vår Gud: Fader, Sønn og Hellig Ånd. Deg tilkommer alltid fromme røsters lovsang, o Guds Sønn som gir oss liv, derfor ærer også verden Deg.

Diakonen: Kveldens prokeimenon.

Kantoren synger dagens prokeimenon

Lørdag kveld 
6. Tone 
Herren er konge. Han har kledd seg i høyhet. 
V: Herren har kledd seg og ombundet seg med kraft. 
V: Han har fastsatt verden, den skal ikke rokkes. 

Søndag kveld 
8. Tone 
Se, velsign Herren, alle Herrens tjenere. 
V: Dere som står i Herrens hus, i vår Guds tempelgårder. 

Mandag kveld 
4. Tone 
Herren skal høre når jeg roper til Ham. 
V: Når jeg ropte, svarte Du meg, Du min rettferds Gud. 

Tirsdag kveld 
7. Tone 
Din miskunn skal følge meg alle mine dager. 
V: Herren hyrder meg, jeg skal ikke mangle noe. Han har latt meg ligge i grønne enger. 

Onsdag kveld 
5. Tone 
Gud, frels meg ved Ditt navn, skaff meg rett med Din kraft. 
V: Gud, hør min bønn, vend øret til min munns ord. 

Torsdag kveld 
6. Tone 
Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. 
V: Jeg løftet mine øyne mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? 

Fredag kveld 
7. Tone 
Gud er min faste borg. Du møter meg med Din miskunn. 
V: Fri meg, Gud, fra mine fiender, vern meg mot dem som angriper meg.

[Leseren leser dagens lesning fra Den hellige skrift]
Diakonen: La oss si av hele vår sjel og av all vår forstand, la oss si. 
Folket: Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). 
Diakonen: Allmektige Herre, våre fedres Gud, vi ber Deg, hør oss og forbarm Deg. 
Folket: Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). 
Diakonen: Forbarm Deg over oss, Herre, i Din store miskunn, vi ber Deg, hør oss og forbarm Deg over oss. 
Folket svarer tre ganger på hver bønn: Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). 
La oss videre be for vår erkebiskop NN og for alle våre brødre i Kristus. 
La oss videre be for vårt land, vår øvrighet og vårt forsvar, slik at vi kan leve i fred og ro, i all fromhet og renhet. 
La oss videre be for de salige grunnleggerne av denne hellige kirke og for alle hensovnede ortodokse fedre og brødre og søstre som hviler her og alle steder. 
La oss videre be for dem som bringer gaver og gjør vel i denne hellige og ærverdige kirke, dem som arbeider, dem som synger og for det troende folk som venter på stor og rik miskunn fra Gud. 
Presten: For Du er miskunnelig og elsker menneskene, vår Gud, og Deg oppsender vi ære, Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter.
Leseren: Amen. Verdige, Herre, å bevare oss denne kvelden uten synd. (Bøyning*) Velsignet er Du, Herre, våre fedres Gud, (Bøyning*) og lovet og forherliget er Ditt Navn i evighet. Amen. (Bøyning*) La Din miskunn, Herre, være med oss så som vi håper på Deg. Velsignet er Du, Herre, lær Du meg Dine bud. Velsignet er Du, Hersker, undervis Du meg i Dine bud. Velsignet er Du, Hellige, opplys meg med Dine bud. Herre, Din miskunn varer til evig tid, forakt ikke Dine henders verk, for Deg tilkommer lovsang, Deg tilkommer lovpris, Deg tilkommer ære, Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.
Diakonen: La oss fullende vår kveldsbønn til Herren. 
Folket svarer: Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison).  
Hjelp oss, frels oss, forbarm Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.  
Om en kveld som er fullkommen, hellig, fredfull og syndefri, la oss bønnfalle Herren.  
Folket svarer på hver bønn: Gi det, o Herre.  
Om en fredens engel, en trofast veileder, en beskytter av vår sjel og legeme, la oss bønnfalle Herren.  
Om tilgivelse og forlatelse for våre synder og forseelser, la oss bønnfalle Herren.  
Om det som er godt og gagnlig for våre sjeler, og om fred i verden, la oss bønnfalle Herren.  
Om at vi må få tilbringe resten av vårt liv i fred og botferdighet, la oss bønnfalle Herren.  
Om en kristen og fredfull ende på vårt liv, fri for sykdom og skam, og om at vi må få avlegge et godt regnskap på Kristi forferdende dom, la oss bønnfalle Herren.  
La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike Herskerinne, den evige jomfruelige Gudføderske Maria, sammen med alle de hellige, og overgi oss selv og hverandre og hele vårt liv til Kristus vår Gud.  
Folket: Til Deg, o Herre.  
Presten: For Du er god og elsker menneskene, vår Gud, og Deg oppsender vi ære, Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter.  
Folket: Amen.  
Presten: Fred være med dere alle.  
Folket: Og med din ånd. 
Diakonen: La oss bøye våre hoder for Herren. 
Folket: Til Deg, Herre.
Presten ber stille: Herre vår Gud, som bøyde himlene og kom ned for menneskenes frelse, se til Dine tjenere og Din arvedel, for til Deg, den fryktelige Dommer som elsker menneskene, har Dine tjenere bøyd sine hoder og nakker, ikke i forventning på menneskelig hjelp, men de venter på Din miskunn og ser etter Din frelse. Beskytt dem i hver stund, både i denne kveld og den kommende natt, fra hver motstander, fra alle djevelens fientlige gjerninger og fra tomme tanker og vonde ønsker.
Prestens utrop: Velsignet og forherliget er Ditt rikes kraft, av Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. 

Folket: Amen.

[Sangerne synger dagens Apostika]
Presten (etter russisk skikk, sangerne) sier Simeons Sang:
Nå lar Du Din tjener fare herfra i fred, o Hersker, etter Ditt ord; for mine øyne har sett Din frelse, som Du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for Ditt folk Israel.
Leseren leser trisagionbønnene:
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.

Presten: For Ditt er riket og makten og æren, Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og til evighetenes evigheter. 
Leseren: Amen.
[Sangerne synger dagens apolytikia og theotokia]

Diakonen: Visdom.

Leseren: Velsign.

Presten: Velsignet er Den som er, Kristus vår Gud, nå og alltid, og til evighetenes evigheter.

Leseren: Amen. Måtte Herren vår Gud befeste den hellige ortodokse troen og alle rettroende kristne, med Hans hellige Kirke og denne byen (eller dette klosteret), i all evighet. Amen. 

Presten: Allhellige Gudføderske, berg oss.

Leseren: Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske deg høylover vi. (Bøyning) 

Presten: Ære være Deg, Kristus vår Gud, ære være Deg.

Leseren: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger) Velsign, fader.

Presten: Må Kristus, vår sanne Gud (på lørdag kveld: oppstanden fra de døde), ved forbønner av sin allrene Moder, ved det ærverdige og livgivende Korsets kraft, ved de ærverdige og himmelske makters beskyttelse, ved forbønner av den ærverdige og herlige profet, forløper og døper Johannes, de herlige og høylovede apostler, de hellige, ærverdige og seirende martyrer, våre hellige og gudbærende fedre, Guds hellige og rettferdige forfedre Joakim og Anna, den hellige NN. som kirken er viet til ære for, og den hellige NN. hvis minne vi feirer i dag, og alle de hellige, forbarme seg over oss og frelse oss, for Han er god og elsker menneskene. 

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus vår Gud, forbarm Deg over oss.

Folket: Amen.


[1] For prestens vesperbønner, se Johannes R. Johansen, Den Ortodokse Kirkes Guddommelige Liturgier, Oslo: Solum Forlag, 2005, s.174, 178, 181, 170-172.
Nyere innlegg Eldre innlegg Start